Text: + | - | Reset


4. september 2013

Náučná literatúra

Category: Nové knihy - náučná literatúra — studovna @ 11:27

Knižné novinky november  2014

Náučná literatúra pre dospelých

 

Angličtina pre jazykové školy a kurzy zv.1
Publikácia ponúka 20 lekcií s článkami, doplnkovými textami a cvičeniami vychádzajúcimi z bežného života a zohľadňujúcimi národné špecifiká.

Angličtina pre jazykové školy a kurzy zv.3
Tretí zväzok publikácie predpokladá tvorivé zapájanie nadobudnutých vedomostí z predchádzajúcich učebníc. Ponúka 20 článkov, doplnkových textov a cvičení približujúcich bežný života a špecifiká v Austrálii a Južnej Afrike.

Bankowicz, Marek: Kritikové marxismu
Kniha je pokusom o výberový a zároveň súhrnný panoramatický výklad problematiky marxizmu z pohľadu jeho kritikov.

Buhner, S. H.: Borelióza
Publikácia je zameraná na prírodnú prevenciu a bylinnú liečbu lymeskej boreliózy v prípadoch kde bola alopatická medicína neúspešná. Kniha je určená ľuďom trpiacim lymskou boreliózou, ale aj lekárom, ktorí chcú lepšie porozumieť mechanizmom procesu ochorenia a samotnej chorobe.

Čabalová, Darina: Krása kameňa v živote človeka
Autorka v publikácii zdôrazňuje význam kameňa, jeho praktickú funkciu i jeho estetické pôsobenie.

Čaplánová, A. – Martincová, M.: Inflácia, nezamestnanosť a ľudský kapitál z makroekonomíckého pohľadu
Publikácia sa venuje problematike inflácie, nezamestnanosti a ľudského kapitálu v ich vzájomných súvislostiach v podmienkach súčasného vývoja ekonomík.

Druckermanová, Pamela: Dieťa… A čo teraz?
Autorka odhaľuje tajomstvá francúzskej výchovy. Zdôrazňuje, že život rodiny sa netočí len okolo dieťaťa a žena by nemala zabúdať, že je nielen matkou, ale predovšetkým ženou, partnerkou a manželkou. Kniha je spestrená vzorovým týždenným jedálnym lístkom pre deti.

Filipec, Ondřej Úvod do problematiky zbraní hromadného ničenia
Publikácia predstavuje rozsiahly úvod do najdôležitejších aspektov jadrových, chemických a biologických zbraní. Na problematiku použitia i zákazu zbraní hromadného ničenia pozerá z hľadiska historického i právneho.

Fogaš, Anton: Východné Karpaty
Turistický sprievodca predstavuje štyridsať zaujímavých turistických trás oblasti Východné Karpaty – Vihorlatské vrchy. Venuje sa všeobecným informáciám, popisu jednotlivých trás, poskytuje aj základné pokyny pri pohybe po turistických chodníkoch.
Gilbert, Guy: Tváří v tvář utrpení
Autor sa zamýšľa nad rôznymi druhmi ľudských životných bolestí – samotou, chudobou, chorobou, handicapom, ale aj nad trápením v dospievaní, trápeniami v láske, stratou drahej bytosti, starobou, či odchodom zo života.

Grailich, Elsa: Prešporské interiéry
Autorka približuje interiéry a životný štýl známych mešťanov a starých prešporských rodín, ktoré navštívila v dvadsiatych rokoch minulého storočia. Zachytáva dojem z týchto interiérov a približuje vtedajšiu bytovú kultúru.

Hrehová, Helena: Etika, sociálne vzťahy, spoločnosť
Publikácia je príspevkom do odbornej diskusie v oblasti sociálno-etických vied. Podáva prehľad riešení v dejinách, prináša bohatstvo názorov, ich historický význam a ich etické hodnotenie.

Chromý, Jakub: Násilí na pracovišti
Publikácia sa zaoberá problémom násilia na pracovisku. Objasňuje rizikové faktory, ktoré sa môžu podielať na jeho vzniku a priebehu, vysvetľuje špecifické formy násilia na pracovisku: mobbing, bossing, staffing a chairing, ako aj možnosti a medze ich kontroly.

Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru
Publikácia poskytuje advokátom, zamestnávateľom, zamestnancom, odborovým organizáciám, ale aj študentom právnických fakúlt, vybrané judikáty z oblasti skončenia pracovného pomeru, lepší a presnejší výklad jednotlivých ustanovení Zákonníka práce, a tým aj prostriedok riešenia mnohých problémov praxe.

Kollár, Daniel: Biele Karpaty
Publikácia ponúka štyridsať zaujímavých turistických trás Bielych Karpát, ktoré sú zároveň pohraničným územím. Približuje výrezy máp s priebehom jednotlivých trás, charakteristiku náročnosti i časový rozvrh.

Kollár, Daniel: Najkrajšie cyklotrasy
Sprievodca cyklotrasami mapuje bezprostredné okolie Bratislavy z hľadiska najkrajších cyklistických výletov, ktoré možno absolvovať vo forme okruhov.

Kollár, Daniel: Slovenský kras
Publikácia približuje štyridsať peších turistických trás oblasti Slovenský kras – horný Gemer. Ponúka opis jednotlivých trás, stupeň náročnosti, radí s turistickým výstrojom a ponúka základné zásady bezpečného pobytu na horách.

Krošlák,D.-Nevolná,Z.-Olšovská,A.: Podnikateľké právo
Publikácia sprostredkúva základné poznatky ohľadom jednotlivých foriem podnikania, približuje aj reguláciu obchodných záväzkových vzťahov a poskytuje prierezový pohľad na základné inštitúty pracovného práva, najmä s prihliadnutím na práva a povinnosti, ktoré má podnikateľ ako zamestnávateľ.

Londák, M. – Michálek, S.: 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky
Publikácia na základe výpovedí historikov, sociológov, politológov, ale aj priamych účastníkov udalostí spojených so vznikom samostatnej SR mapuje zložitú cestu, ktorou krajina musela prejsť cez studenú vojnu a pád východného bloku až po vznik samostatného demokratického štátu v roku 1993.

Martinovičová, D.-Čejková, V.:Poistenie rizík malých a stredných podnikov
Praktický sprievodca otázkami poistenia poskytuje pohľad a prístup k riadeniu rizík, ktoré majú v malých a stredných podnikoch svoje špecifiká, dané mierou dôsledkov chybných rozhodnutí na budúcnosť týchto podnikov a ich zamestnancov.

Okrucký, Svetozár: Rozhovory o Tehelnom poli
Spomienková kniha novinára S. Okruckého na slávny futbalový štadión Tehelné pole, na športovcov, futbalistov, trénerov a časy najväčšej slávy štadióna.

Ortner, Nick: Preklopkate sa kzdraviu
Autor približuje revolučnú metódu na zlepšenie mentálnej, emocionálnej a telesnej úrovne života – metódu EFT, ktorá je založená na starovekej akupresúre a modernej psychológii.

Papula. Jpozef: Konkuenčné stratgégie
Publikácia ponúka stručný pohľad na prístupy, metódy a techniky, ktoré boli tradične uplatňované pri tvorbe konkurenčných stratégií a na trendy, ktoré uprednostňuje teória a prax v súčasnosti.
Petrášoová, M.S. – Prauspová, I. – Štěpánek, Z.: Mentorink
Autori približujú metódu mentoringu, ktorá je založená na princípe rozvíjania menej skúsených jedincov, napr. nových kolegov osobami skúsenými (mentormi). Popisujú rôzne typy mentoringu aj jednotlivé fázy mentorovacieho procesu.

Petrová Kafková, Marcela: Šedivějící hodnoty
Publikácia sa venuje súčasným podobám starnutia a analýze vplyvu veku na participáciu. Kniha je príspevkom k odstraňovaniu mýtov o senioroch ako objekte spoločenskej starostlivosti, záťaži pre spoločnosť. Sleduje, ako seniori participujú na rôznych sférach spoločnosti, a to jednak na úrovni postojov a hodnôt, a jednak na úrovni skutočného jednania.

Přehled speciální pedagogiky
Publikácia oboznamuje s odborom ako takým a sprevádza jednotlivými čiastkovými odbormi. Oboznamuje s koncepciou špeciálno-pedagogickej starostlivosti o osoby ohrozené sociálno patologickými javmi a so špeciálno-pedagogickou andragogikou a gerentogogikou.
Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmy
Publikácia približuje právne, bioetické, medicínske a psychosociálne aspekty starostlivosti o ženské zdravie.

Šebo, Juraj: Tehelné pole
Kniha spomienok na futbalový štadión Tehelné pole, ktorý bol mekkou nielen bratislavského, ale aj československého a neskôr slovenského futbalu.

Tollarová,B. – Hradečná,M.-Špirková,A.: Jsme lidé jedné Země
Publikácia predstavuje program, ktorého hlavným cieľom je upevňovať a posilňovať pozitívne postoje žiakov k multikultúrnej spoločnosti. Program zároveň otvára priestor pre uvedomenie si predsudkov a vyjadrenie obáv vyplývajúcich z migrácie alebo z odlišností v spoločnosti a prispieva k eliminácii pocitov a prejavov xenofóbie a rasizmu.

Trojanová, Irena: Ředitel a střední management školy
Publikácia predstavuje kompetenčný model stredného manažmentu a rozpracováva jednotlivé kompetencie. Riaditeľom ponúka cesty k využitiu potenciálu stredného manažmentu delegovaním úloh a činností. Teória je doplnená o praktické ukážky a prílohy.

Veverková, Ingrid: Zákon o rozpočtových pravidlách územej sa,osprávy
Publikácia vysvetľuje jednotlivé ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Watson, Richard: Budúcnosť
Publikácia prináša prehľad najvýznamnejších teórií o našej budúcnosti. Známy futurológ v nej odpovedá na množstvo otázok z oblasti biopalív, mobilných telefónov, kybernetických útokov, hromadného spracovania osobných údajov až po posthumánnu spoločnosť. Zamýšľa sa nad tým, ako bude vyzerať svet až do roku 2100.

 

 

 

 

Beletria pre dospelých

Category: Nové knihy - beletria pre dospelých — studovna @ 11:24

Beletria pre dospelých

Knižné novinky november 2014

Adler-Olsen, Jussi: Marco
Pätnásťročný Marco zistí, že jeho strýko, ktorý vládne v rodine tvrdou rukou a núti ho k žobraniu, sa ho chystá pre svoj vlastný prospech zmrzačiť. Podarí sa mu utiecť, pričom náhodne odhalí nebezpečné rodinné tajomstvo. Hra o život sa začína.

Baloghová, Mary: Sobáš z rozumu
Vincent Hunt, vikomt Darleigh, sa snaží uniknúť pred matkou a sestrami, ktoré mu chcú nájsť nevestu. Utečie do odľahlej dediny, no aj tam mu nastražia manželskú pascu. Slečna Sophia sa ho pokúsi zachrániť, ale vyhodia ju z domu. Vincent vidí jediné riešenie v sobáši z rozumu. Plachá Sophia spočiatku jeho ponuku odmieta, ale napokon súhlasí.

Börjlind, C.- Börjlind, R.: Tretí hlas
V lesoparku neďaleko Marseille je nájdená rozštvrtená žena, ktorá kedysi pracovala v cirkuse ako živý terč vrhača nožov. Jej smrť hlboko otrasie dobrým priateľom bývalého kriminálneho inšpektora Toma Stiltona. Spolu s ním odchádza do Francúzska, aby zistili, čo sa skrýva za touto brutálnou vraždou. V Štokholme je nájdený pracovník Colnej správy vo svojom dome obesený. Polícia zistí, že ide o fingovanú samovraždu. Pri sledovaní stôp vyšetrovatelia zistia, že obidve záhadné vraždy spolu súvisia.

Coelho, Paulo: Cudzoložstvo
Príbeh Lindy, ktorá žije v usporiadanom manželstve, má milujúceho muža, dobré deti a zaujímavú prácu. Čoraz viac však cíti, že jej život je jednotvárny a prepadne apatii. Všetko sa zmení, keď stretne Jacoba, bývalého priateľa zo školských čias. Počas rozhovoru v nej prebudí neskutočnú vášeň a Linda urobí všetko, aby si získala jeho lásku. Zostúpi až na dno ľudských citov, aby napokon našla vykúpenie.

Cohenová Corasantiová, Michelle: Mandľovník
Príbeh Ichmada, ktorý žije na okupovanom palestínskom území. Počas osláv jeho dvanástych narodenín mu uväznia otca a rodine zhabú majetok. Ichmad je odhodlaný zachrániť chudobnú, vymierajúcu rodinu. Popri práci študuje a podarí sa mu získať štipendium na univerzitné štúdium. Svoj život zasvätí vede a najmä láske k blížnym.
Csino, Andrej: To ty si teraz
Zbierka poviedok debutujúceho autora. je výberom jeho textov, ktoré zbieral od neskorej puberty v bratislavských uličkách a uverejňoval na svojom blogu.

Čengel Solčanská, Mariana: Láska na vlásku
Príbeh z obdobia druhej polovice 15. storočia o dvoch mladíkoch, princovi Matejovi Korvínovi a synovi dedinského kováča Tomášovi, ktorí sa na čas rozhodli vymeniť si identity. Mladíkom sa však v ich nových telách zapáči a zistia, že nemôžu naďalej žiť v lži.

Čierny, Michal: Prípad Agonista
Dominik so Slávom sledujú dílera drog z Rače, aby vypátrali jeho dodávateľa. Všetky stopy vedú k Albáncovi, ktorý má v Bratislave niekoľko stánkov s rýchlym občerstvením. Detektívi zistia, že šikovný díler sa s Albáncovou podporou pokúša o výrobu novej lacnej umelej drogy, ktorá by nahradila heroín. S vidinou astronomických ziskov díler testuje novú drogu na bezmocných klientoch. O fentanyl vyrobený v Rači prejavujú záujem Česi, Rakúšania a drogoví bosovia.

Daxner, Mariana: Láska, sex a iné gýče
Plnoštíhla Sofia, ktorá nie je taká pekná ako jej dve kamarátky túži po láske i peniazoch. Muži ju však zďaleka obchádzajú. Snaží sa použiť všetky možné prostriedky, aby im dokázala, aká je úžasná. Nakoniec jej láska sama spadne do lona tam, kde ju nečakala. Ale, ide o čistú lásku, o ktorej tak rady čítame v knihách? A akú úlohu pri tom zohrajú kamarátky?

Dayová, Sylvia: Škandalózne vzťahy
Knižka ponúka tri klasické erotické príbehy (Ukradnuté radosti, Lucienov hazard a Jej šialená jasnosť), ktoré spájajú osudy hriešnych mužov, ktorí sa zapletú s mladými aristokratkami.

Desatoro
Kniha ponúka poviedky desiatich slovenských autorov mladej a strednej generácie – Peter Bilý, Peter Getting, Michal Hvorecký, Peter Karpinský, Zuzana Kepplová, Peter Krištúfek, Dorota Nvotová, Ján Púček, Jaroslav Rumpli a Svetlana Žuchová, ktoré boli inšpirované “Desatorom”, ktoré je už tisícročia morálnym kódexom života ľudského rodu.

Devátá, Ivanka: Radši nekoukat
Kniha šesťdesiatich fejtónov o láske, vzťahoch, chorobách, každodennom živote aj o bulvári, v ktorých nechýba najmä humor.

Duenasová, María: Čas medzi šitím
Mladá krajčírka Sira Quiroga opustí Madrid tesne pred začiatkom španielskej občianskej vojny s mužom, ktorého miluje, ale takmer nepozná. Usadí se v marockom exotickom meste, kde sa stane obeťou zrady. Ponechaná svojmu osudu a opustená sa topí v dlhoch. Za pomoci priateľov s pochybnou povesťou sa jej podarí začať nový život a otvoriť si módny salón. .
Ďuranová, Mária: Peniaze sú všetko
Príbeh mladej ženy Lucie, ktorú nečakane opustí manžel a necháva ju s dvoma deťmi. Sám si zakladá novú rodinu. Lucia sa po čase spoznáva so starším solventným mužom, spoznáva nový život a presvedčí sa, že nepekný koniec jednej životnej etapy môže byť začiatkom novej, takej, akú vo svojej beznádeji už vôbec neočakáva.

Feuchtwanger, Edgar: Môj sused Hitler
Skutočný príbeh židovského chlapca Edgara, ktorý vyrastal v susedstve s Adolfom Hitlerom. Príbeh prináša mrazivý pohľad na nástup nacistickej totality a vzostup Hitlera ako diktátora a vojnového štváča.

Fojtová, Věra: Vražedné Chardonnay
Kapitán Kuba je pozvaný na akciu “Tvár pre chardonnay”, venovanú oslave tohto výnimočného vína. Tesne pred zahájením akcie zmizne krásna Tereza a na druhý deň je nájdená mŕtva. Kapitán sa počas vyšetrovania dostáva do stredu vybranej spoločnosti podnikateľov s vínom a vplyvných ľudí.

Harrisová, Lee: Vražda na mexický svátek
Christine je pozvaná na výlet do Arizony. Cesta v nej vyvolá spomienky na dávneho spolužiaka, ktorý pred dvadsiatimi rokmi záhadne zomrel počas pešej túry. Chris sa snaží nájsť akúkoľvek stopu, aby našla pravdu, či už išlo o nehodu, jak vyplýva z policajného hlásenia, alebo o vraždu.

Heriban, Jozef: Fagotista, ktorého nemiloval Boh
Príbeh Samuela, fagotistu filharmónie, ktorý je presvedčený, že ho Boh miluje menej ako ostatných. Trápi ho súčasná situácia aj minulosť, zlé medziľudské vzťahy a nespravodlivosť. Román núti k zamysleniu sa nad stavom slovenskej spoločnosti.

Holtová, Anne: Smrt démona
Vrchná komisárka spolu s kolegom sa pokúšajú odhaliť pozadie brutálnej vraždy spáchanej v detskom domove. Pri pátraní vychádzajú na povrch temné stránky naoko bezproblémových vzťahov medzi zamestnancami domova. Súbežne s vyšetrovaním sa odvíja príbeh dvanásťročného Olava, trpiaceho istým druhom hyperaktivity, a nepotlačiteľnou nenávisťou voči svojmu okoliu.

Horská, B.M.: Brouk
Počas osláv pohanského sviatku Johannus na fínskom ostrove zmizne dievčina a niekoľko hodín po nej mladý muž. Pomoc pri hľadaní svedka ponúka Elen Jo­llyová, ktorá sa vracia z dovolenky späť do Anglicka. Zisťuje, že prípad je zložitý a tajomný.

Jacobsen, Roy: Ostrov
Dramatický príbeh rodiny rybára Hansa a jeho ženy Márie osamelo žijúcej na malom ostrove pri pobreží Nórska približuje detstvo i dospievanie dcéry Ingrid na pozadí ťažkého života rodiny bojujúcej s drsnou prírodou.
Jakoubková, Alena: Chceš li s mužem býti…musíš s ním i výti…?
Príbeh manželstva Salome a Adama, príťažlivého muža, za ktorého sa Salome vydala z veľkej lásky sotva osemnásťročná. Adam sa však ukáže ako nespoľahlivý, nevie si udržať
t ani zamestnanie a navyše spreneverí peniaze. Salome sa snaží manžela podporovať a sťahuje sa s ním z miesta na miesto.

Jurík, Ľuboš: Dialógy
Kniha rozhovorov s významnými slovenskými, českými a americkými spisovateľmi, v ktorých hovoria o svojej tvorivej činnosti, o osobných ťažkostiach, o dobovej politickej situácii a spoločenských súvislostiach modernej histórie.

Körnerová, H.M.: Carolina
Príbeh Juliana a Clauda, dvoch priateľov a ich spoločnej lásky Emmy, pre ktorú podstupujú súboj. Emma sa vydá za Clauda, ktorý v súboji prehrá, Julian sa ožení a odchádza do Paríža. Ich osudy však nečakane prepoja ich deti.

Ľudia, sny, veľké činy
Publikácia ponúka pestrú paletu pútavých príbehov známych i menej známych osobností, ktoré svojou odvahou, vytrvalosťou a nasadením inšpirovali mnoho ľudí.

Malpasová, J. E.: Pod týmto mužom
Bytovú architektku Avu oslepí majiteľ hotela Jesse svojou silou a vášňou. Jesse však má zlomenú dušu a temné tajomstvá, ktoré pred ňou úzkostlivo skrýva. Ava tuší, že ak sa chce pred ním zachrániť, musí ho okamžite opustiť.

McClure: Ve vyšším zájmu
Tým lekárov má v najprísnejšom utajení zachrániť život prominentného pacienta. Jedným z členov je aj profesor Motram. Ako odmena za prácu sa pred ním otvára šanca, na ktorú čakal celý život: možnosť preskúmať zachovalé telá vojakov, ktorí zomreli v 14. storočí počas morovej epidémie. Doktor sa však stane obeťou neznámeho vírusu a zdá sa, že jeho nehoda súvisí s ďalšími úmrtiami.

McGuireová, Jamie: Proroctvo
Nina nastúpila do firmy ako praktikantka, aby v jej vedení neskôr nahradila zosnulého otca. O jeho násilnej smrti sa jej sníva každú noc, zároveň ju trápi pocit viny, že jej dobrý kamarát Ryan kvôli nej odišiel bojovať do Afganistanu, a Claire, sestra jej budúceho manžela Jareda, musela letieť za oceán, aby Ryana chránila. Nina nepovažuje nočné mory za svoj najväčší problém, lenže v tom sa veľmi mýli.

Miłoszewki, Zygmunt: Zrnko pravdy
Prokurátor Teodor Szacki odchádza do malebného mesta s temnou minulosťou, kde bývali pogromy na dennom poriadku. Staré predsudky dodnes pripomína obraz visiaci v katedrále, na ktorom Židia vraždia novorodencov. Znaky rituálnej vraždy nesie aj telo ženy nájdené krátko po Szackého príchode do mesta. Hrozí, že sa opäť rozhoria tlejúce antisemitské vášne.
Moran, Michelle: Koruna císařovny Josefíny
Napoleon je na vrchole moci, ale v súkromí sa mu nedarí s manželkou Jozefínou počať dediča. Preto sa s ňou rozvedie a ožení sa s rakúskou arcivojvodkyňou Máriou Luisou. Cisár ju šokuje, jeho záchvaty hnevu ju desia, ale keď porodí syna, nastane zvrat, aký nikto neočakával.

Olsson, Frederik T.: Reťazec skazy
Z nemocnice je po pokuse o samovraždu unesený členmi tajnej organizácie kryptológ William Sandberg. Predstavitelia spolku sú presvedčení, že William vie rozlúštiť genetický kód, do ktorého je vpísaný osud ľudstva. Exmanželka Christina neverí vyšetrovaniu polície a rozbehne pátranie na vlastnú päsť. Postupne sa dostáva k hrôzostrašnému zisteniu.

Pancolová, Katherine: Krokodílie žlté oči
Príbeh dvoch sestier krásnej a bohatej štyridsiatničky Iris, ktorú nudia spoločenské povinnosti a charizmatickej historičky Joséphine, ktorá zápasí s komplikovaným rozvodom, financiami, pubertálnou dcérou a tyranizujúcou matkou. Pri jednej večeri si Iris vymyslí, že píše román. Pohltená svojím klamstvom presvedčí sestru, aby napísala knihu, ktorú podpíše svojím menom. Dôsledkom toho sa osudy sestier dramaticky zmenia.

Patterson, James: Dokonalá iluze
Úspešná právnička a milujúca matka Nina Bloomová chce za každú cenu ochrániť život, ktorý si v New Yorku vybudovala, vrátane lží o svojej minulosti. Keď je však nevinný muž obvinený z vraždy, uvedomí si, že nesmie dopustiť, aby zaplatil za zločiny skutočného vraha.

Peteraj, Kamil: Milujte sa s láskou
Kniha aforizmov a trefných poznámok, ktoré pobavia i prinútia k zamysleniu sa nad životom.

Piško, Rasť: Koniec kankánu
Román zachytáva osudy ľudí vo víre meniacej sa spoločnosti po roku 1989, ktorí prechádzajú grotesknými, absurdnými a často krutými skúškami. Majú svoje sny, túžby i lásky, ktoré sa pokúšajú naplniť, ale pravidlá novej spoločnosti sú nemilosrdné.

Plattová, Jo: Život hore nohami
Tridsaťročná Rosalind je po nečakanom rozchode so snúbencom v depresii. Prestáva o seba dbať a nič ju nebaví. Po niekoľkých mesiacoch v znamení alkoholu sa presťahuje z Londýna do iného mesta a začne nový život ako spolumajiteľka kníhkupectva. Tu sa zoznamuje s novými spolupracovníkmi a zdá sa, že život sa jej zlepšuje. Práve vtedy ju nečakane navštívi s kyticou kvetov sused Daniel, aby jej oznámil smutné novinky.

Polák, Miloslav: Pivničiari z Račiabskeho mýta
Úsmevné rozprávanie o detstve a mladosti v minulých časoch. Hlavným hrdinom je mládež, o ktorej sa často písalo, že sa schádza v pivniciach, kde holduje alkoholu a rôznej kriminálnej činnosti. Príbehy poukazujú na to, že neexistuje lepšia a horšia mládež, len je iná, v inom čase a inom priestore.
Riečanská, Lena: Nikdy mi nebolo lepšie
Príbeh Anety, ktorej život poznačil rozvod rodičov, keď bola ešte dieťa. Mamina túžba po láske a otcova prelietavosť spôsobili, že si nevie nájsť partnera, ktorý by spĺňal jej predstavy. Až výlet do Ríma mení jej životný postoj a otvára nové a nepoznané.

Rozkovec, Patrik: Vysoká hra
Keď Roman s Tomášom zastavia stopárke Lenke, netušia, ako toto stretnutie ovplyvní ich ďalšie životy. Pre niekoho bude osudové, inému úplne zmení život pri bezprostrednom stretnutí so smrťou.

Rychtarech, Richard: Slovenky
Príbeh troch žien, spolubývajúcich a zároveň priateliek, ktoré sa stretávajú s problémami každodenného života, nedarí sa im nájsť si normálneho muža, bojujú s traumami minulosti a len ťažko sa im darí akceptovať realitu.

Tuomainen, Antti: Temný ako moja duša
Aleksi Kivi prišiel pred dvadsiatimi rokmi o matku. Dnes si je takmer istý, že vie, kto je za jej smrť zodpovedný. Všetky stopy vedú k milionárovi Henrikovi . Aleksi sa uňho zamestná ako domovník a snaží sa nájsť dôkazy o vzťahu milionára a svojej matky. Vyšetrovanie mu skomplikuje skutočnosť, že v minulosti došlo k ďalším dvom vraždám žien s veľmi podobnými indíciami.

Tvedt, Chris: Prach jsi a v prach se obrátíš
Na samote pri lese je popravený starý muž. V Osle miestne úrady ustúpili tlaku verejnosti a nechali otvoriť masový hrob s pacientmi z gaustadskej nemocnice. V Bergene je nájdená mŕtva mladá žena a iná leží v kóme v nemocnici. Veľa skutočností naznačuje, že všetky obete má na svedomí ten istý páchateľ.

Walter, Jess: Nádherné trosky
Román odohrávajúci sa počas jedného polstoročia odokrýva životné osudy niekoľkých ľudí: talianskeho hoteliera očareného filmovou hviezdou, legendárneho producenta, ktorý ich kedysi dal dohromady, jeho mladej, idealistickej asistentky, vojnového veterána, alebo šviháka Richarda Burtona, ktorého chúťky celý príbeh uviedli do pohybu. Príbeh ľudí, ktorí sa preplavujú medzi skaliskami svojich životov na ceste za odvážnymi snami.

Youngová, Samantha:Jamaica Lane
Atraktívna knihovníčka Olivia sa stará o chorú mamu, s intimitou nemá takmer žiadne skúsenosti a bojí sa nadviazať rozhovor s mužmi. Je však zamilovaná do študenta, no pri každom stretnutí s ním ju pochytí panika. Olivia sa zverí so svojím problémom dobrému priateľovi, sexi sukničkárovi Natovi. Ten sa ponúkne, že ju naučí flirtovať a pomôže jej získať sebavedomie v posteli.

Knihy pre deti a mládež

Category: Nové knihy - knihy pre deti a mládež — studovna @ 11:07

Knihy pre deti a mládež

Knižné novinky november 2014
Benton, Jim: Milý denníček, asi mám superschopnosti
Pokračovanie príbehov Isabelly, ktorá počas obeda pozoruje Jaka a pritom zisťuje, že ju sleduje Hudson a Angelina pozoruje všetkých. Isabelline superschopnosti jej prezradili, že Hudson je blázon do Angeliny, Isabella je blázon do Jaka a Emmily je blázon. Rozhodne sa preto svoje schopnosti rozvíjať.

Bohunický, Ľuboš: Poštár slimák Oliver
Slimák Oliver už ako maličký túžil stať sa poštárom. Keď zistil, že sa otvára poštárska škola, vydal sa na cestu, aby si plnil svoj sen. Bude sa však musieť naučiť nielen rozpoznávať poštové listy, ale aj presvedčiť všetkých, že ich dokáže rozniesť načas.

Brezina, Thomas: Mačací gén
Katie oslavuje svoje pätnáste narodeniny a spočiatku je všetko tak, ako má byť. Zrazu sa však objaví zvláštny balíček, ktorý zmení jej život. Rodičia, údajne už osem rokov mŕtvi, posielajú Katie, že je iná ako ostatní a musí to skrývať. Keď sa na ostrove stane zločin a nad dverami jej rodiny sa objaví červený nápis Vrahovia!, nastane čas, aby začala Katie využívať svoje neobyčajné schopnosti, o ktorých dovtedy ani len netušila.

Brezina, Thomas: Prípad pre teba a Tigrí tím – Internetoví banditi
Kamaráti Bea, Luk a Patrik sú celí vystrašení, lebo na obrazovke školského počítača sa objavila záhadná zelená tvár a vydiera ich. Dokonca aj v ich tajnom úkryte sa im vyhráža rovnaký internetový bandita. Ak nezaplatia, vymaže im z počítača všetky údaje. Musia urobiť všetko pre to, aby zastavili tento digitálny teror.

Carey, Mary V.: Záhada zlovestného strašiaka
Traja pátrači natrafia vo vyprahnutej oblasti na svieže kukuričné pole, objavia stodolu zariadenú ako laboratórium na výskum mravcov a pohybujúceho sa strašiaka. Musia nájsť odpovede na otázky: Kto sa skrýva v jeho prestrojení strašiaka a prečo sa snaží na smrť vystrašiť krásnu Letíciu Radfordovú, majiteľku panskej usadlosti.

Csendes, Istvanné: Vianočné príbehy z podkrovia
Pokračovanie príbehu o Júlii, ktorá je znovu na vianočnej návšteve u starých rodičov a pokračuje v skúmaní starých vecí v podkroví. Pozorne načúva, čo jej hovoria hodinky, vianočná hviezda zo slamy či zvonček patriaci poníkovi.

Donovan, Rebecca: Dôvod dýchať
Ema žije po smrti otca a vďaka neschopnosti svojej matky v rodine svojho strýka. Je úspešnou študentkou a zdá sa že jej život je dokonalý. Pred okolím však skrýva telo posiate modrinami. Jedného dňa vstúpi do jej života láska – nový spolužiak Evan. Aby jej ukázal, že svet môže byť aj krajší a lepší, musí Ema pred ním odhaliť strašné tajomstvo, ktoré ukrýva.

Eislerová, Jana: Príbehy hviezdnej oblohy
Knižka prastarých bájí o láske a nenávisti, hrdinstve aj zbabelosti, ktoré rozprávajú hviezdy na oblohe. Ponúka príbehy o tom, ako sa dostali na oblohu Perseus, Andromeda alebo Herkules, prečo sa najjasnejšie zimné súhvezdie volá Orion, či ako vyzerá na nebi naše znamenie zverokruhu.

Gaarder, Jostein: Anna
Svet budúcnosti vyzerá úplne inak. V knihe sa prelínajú dva príbehy a svety, súčasný aj budúci. Kto je v skutočnosti dievčina Nova? Je to Anna pred sedemdesiatimi rokmi? Ako mohla prababička vedieť, ako sa jej vnučka bude volať?

Gibbs, Abigail: Temná hrdinka – Večera s upírom
Mladá Violet je svedkom vyčíňania upírov a od tejto chvíle sa stáva figúrkou v desivej hre plnej intríg. Krvilačný svet plný prepychu a bohatstva ju však začína čoraz viac priťahovať. Zaľúbi sa do následníka upírskeho trónu Kaspara. Ich svety sú však príliš vzdialené a kruté odhalenie rodinného tajomstva všetko komplikuje.

Gibbs, Abigqail: Temná hrdinka – Jesenná ruža
Autumn je dievča s nadprirodzenými schopnosťami. Po smrti starej mamy odchádza do malého mestečka, kde sú ukryté temné tajomstvá. V škole sa jej všetci vysmievajú kvôli zvláštnym znameniam na pokožke. Keď sa v jej živote nečakane objaví príťažlivý mladý študent s rovnakými jazvami, svet sa jej obráti naruby.

Gilman, Charles. Podivné sestry
Dve Róbertove spolužiačky na krátku dobu zmizli, a keď opäť sa objavili, bolo jasné, že sú v moci zlých síl. Róbert zisťuje, že v škole sú brány, ktoré vedú do iného sveta. Ak chce so svojimi priateľmi školu zachrániť, musí nájsť odvahu a do iného sveta dobrovoľne vstúpiť.

Kész, Barnabás: Najväčší bojovníci
Publikácia opisuje bojovníkov najslávnejších armád histórie starovekého a stredovekého sveta. Približuje ich život, výzbroj a výstroj, vojnovú taktiku, nahliada do starovekej Sparty a gladiátorských zápasov v rímskom Koloseu, do života japonských samurajov, Džingischánových útočníkov či divokých Vikingov.

Kinney, Jeff: Denník odvážneho bojka – Ponorková choroba
Greg Heffley má problém. Školský majetok bol poškodený a on je hlavným podozrivým, hoci neurobil nič naschvál. Dolapenie sa blíži, ale nečakane príde snehová búrka, ktorá uväzní celú jeho rodinu v dome. Greg vie, že keď kalamita pominie, bude musieť čeliť nepríjemnostiam.

Marčeková, Halka: Prečo Fidlibum kuká, a nie je kukučka
Príbehy Fidlibuma, zvedavého televízneho škriatka, ktorý býva v kukučkových hodinách. Prečo Fidlibum kuká i keď nie je kukučka je veľká záhada a jej rozlúštenie prináša táto knižka.

McCahan, Erin: Cudzie slovo láska
Príbeh mimoriadne inteligentnej šestnásťročnej Josie, ktorej sestra má pred vydajom. Josie sa však jej budúci švagor protiví a rozhodne sa urobiť mu zo života peklo.

McDonald, Megan: Dada Nálada okolo sveta za 8 a pol dňa
Dada Nálada sa spolu s kamarátmi Rišom a Frankom zaoberajú projektom Cesty okolo sveta, láka ich Taliansko. Keď sa objaví nová spolužiačka Nela Veselá, ktoré sa na ňu podobá akoby bola jej dvojča, Dada je očarená a hneď stanú sa kamarátkami.

Mead, Richelle: Upírska akadémia – Krvavý sľub
Nedávny útok strigojov na Akadémiu si vyžiadal mnoho životov. No niekoľkí dopadli ešte horšie, skončili v zajatí a ich osud je nejasný. Medzi unesenými je aj Dimitri. Rose sa musí rozhodnúť, či ostane pri Lisse a bude ju chrániť telom i dušou, alebo pôjde hľadať Dimitriho, aby splnila sľub, ktorý mu dala.

Melek, Ľubica: Ružový púčik
Knižka básničiek, o princeznách i láske, o zvieratkách i krásnej prírode, v ktorej žijú.

Pavlovič, Jozef: Dúha farbičky si strúha
Knižka veselých básničiek a krátkych príbehov väčšinou zo sveta zvieratiek. Prostredníctvom ilustrácií a veršíkov sa deti naučia spoznávať poľné kvety, chrobáčiky a zvieratká.

Penzešová, Alena Prešibané dvojčatá – Pomsta bonzákom
Nikomu sa nepáči sústavné bonzáctvo spolužiakov. Najhoršie je, ako je najväčší bonzák z triedy najlepším kamarátom vášho brata. Mišo sa rozhodne pre pomstu a spolu so svojím kamarátom Tomášom vymyslí skvelý plán. Bonzákom, bifľošom a blbcom nič nedarujú a svoj pohár hanby si do dna vypije aj Mišov brat Jakub.

Prečo má ježko pichliače?
Knižka ponúka veselé príbehy o zvieratách a ich mláďatách. Súčasťou každého príbehu sú zaujímavé otázky mláďat.

Riordan, Rick: Bohovia Olympu – Znamenie Atény
Plánované stretnutie gréckych a rímskych polobohov sa blíži. Posádka z Tábora polokrvných vyráža po mori na vojnovom korábe, ale ich plány však naruší proroctvo sedmy, ktoré sa začína napĺňať. Skupina hrdinov sa preto musí vydať do rodiska antických bohov, krajiny Mare Nostrum, aby našla tajomné znamenie bohyne Atény, ktoré im má pomôcť v boji proti zlu.

Rozprávky na dobrú noc – Včielka Maja
Knižka ponúka štyri dobrodružstvá, ktoré zažila včielka Maja, jej najlepší kamarát Vilko, múdry lúčny koník Filip a ďalší obyvatelia čarovnej lúky, napr. ako Maja zachránila úľ pred nenásytnými osami, aj o tom, ako sa zvieratká zľakli, keď sa na lúke objavil medveď.

Rozprávky na dobrú noc – Včielka Maja
Ďalšie pokračovanie príbehov o včielke Maje a jej priateľoch z čarovnej lúky hovorí o tom, ako sa z húsenice stal nádherný motýľ, ako sa svrček naučil prekrásne hrať a čo všetko sa stalo, keď Maja s Vilkom nechtiac uspali celý úľ.

Simmons, Jane: Berylka v divočine
Keď sa prasiatku Berylke podarí utiecť z dodávky, ktorá ju viezla na bitúnok, vydá sa na cestu do nového a strašidelného sveta. Ocitne sa vo svete divých prasiatok, kde sa skamaráti s Ambrou, stretne členky Sesterstva tajomného diviaka a zažije mnoho iných dobrodružstiev. Podarí sa jej však nájsť domov?

Stewart, T.L.: Riskantná výprava Benediktovej tajomnej spoločnosti
Benediktova tajná spoločnosť sa vydáva na novú misiu. Čaká ich prekliata bojová hra, pri ktorej putujú svetom a plnia zadané úlohy. Pri pátraní po unesenom Benediktovi narazia na nečakaný problém, a tak musia dokázať, prečo ich osud spojil dohromady.

Škorupová, Katarína: Ako uloviť mamuta
Knižka zo séria “Naše hrôzyplné dejiny” vtipným spôsobom približuje obdobie staršej doby kamennej, keď na Slovensku žili lovci mamutov. Detektív Brzda vo svojom príšernom denníku píše o tom, ako sa s nimi stretol a poskytne dôkazy o existencii, o tom, ako žili, lovili, bývali a tvorili.

Walliams, David: Diabolská zubárka
Dvanásťročný Alfi a jeho kamarátka Gabi sa snažia vypátrať pôvod temných síl, ktoré vládnu v mestečku. Bežne sa totiž stáva, že deti, ktoré si pred spaním vložili pod vankúš vykývaný zub a netrpezlivo čakajú na mincu od zúbkovej víly, nájdu pod vankúšom strašné veci: slimáky, pavúky, ucholaky a mnoho iných príšer.

Wilson, Anna: Nikdy viac opice!
Felix odcestoval s rodičmi do africkej safari bez svojej najlepšej kamarátky Flo. Navyše si tam našiel novú kamarátku Mo, s ktorou zažije množstvo dobrodružstiev. Po celý čas sa však zaoberá myšlienkou o nešťastnom sľube, ktorý dal Flo pri odchode, až napokon vymyslí nezvyčajný plán.