Text: + | - | Reset


4. september 2013

Náučná literatúra

Category: Nové knihy - náučná literatúra — studovna @ 11:27

Knižné novinky  leto  2014

Náučná literatúra pre dospelých

Ako sa mení slovenská spoločnosť

Publikácia ponúka zistenia a analýzy premien základných aspektov sociálnej štruktúry Slovenska za posledných dvadsaťpäť rokov.

Balog, Boris: Materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky

Autor v publikácii obhajuje myšlienku, že slovenská ústava má svoj základ a koreň, ktorý predstavuje jej materiálne jadro, ktoré má svoju funkciu v tom, že chráni ústavný systém a ústavu pred svojvoľným konaním ústavných orgánov.

Bartoňová, Miroslava: Specifické poruchy učení

Publikácia sa zameriava na základné vymedzenie špecifických porúch učenia s dôrazom na klasifikáciu a etiológiu, vzdelávanie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, edukáciu a reedukáciu žiakov so špecifickými poruchami učenia

Costandi, Moheb: Ľudský mozog

Autor približuje 50 najzaujímavejších zistení neurovedy a vysvetľuje, ako sa mozog mení počas rastu a starnutia. Sprístupňuje najnovšie poznatky o duševných poruchách, ako je demencia či schizofrénia, a nevyhýba sa ani mnohým provokatívnym otázkam.

Češi a Slováci 1993 – 2012

Publikácia rozoberá vývoj oficiálnych vzťahov nástupníckych štátov po rozdelení Československa, ako aj ekonomické súčinitele tohto rozdelenia.

Deetjens, Marie-Chantal: Citová závislost

Publikácia vysvetľuje problematiku citovej závislosti, približuje jej prejavy v rámci partnerských, priateľských, rodinných a pracovných vzťahov, poukazuje na následky, ktoré spôsobuje, približuje proces uzdravenia a význam úcty k sebe samému.

Etnické komunity: Romové

Publikácia sa zaoberá závažnými problémami, ktoré určujú a majú dopad na život rómskej minority.

Filkorn, Eugen: Svätý Ján XXIII.

Publikácia okrem životopisných údajov poskytuje veľkú príležitosť dotknúť sa priamo myšlienok a ducha veľkého pápeža, nakoľko jej podstatnú časť tvoria úryvky z duchovných denníkov, z listov, kázní a príhovorov svätého pápeža.

Fulmeková, Denisa: Magická sila bylín

Autorka ponúka tradičné, dnes mnohokrát zabudnuté recepty, ako vyjsť v ústrety láske, bohatstvu, úspechu, ako si zachovať mladosť a vitalitu, ako udržať tajomstvo, prípadne ako chrániť svojich blízkych, svoj domov, domáce zvieratá i vlastnú duševnú pohodu.

Habaj, Michal: Model človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka

Autor sa sústreďuje sa na prvé obdobie básnickej tvorby Jána Smreka, zhodnocuje jeho prínos do slovenskej literatúry a určiť jeho rolu v kontexte modernej slovenskej poézie.

Hrnčiarová, Michala: Balkón ako záhradka

Publikácia prináša rady, aké bylinky a zeleninu je možné pestovať na balkónoch, aké jednotlivé rastliny možno kombinovať, ako si poradiť so škodcami a mnoho ďalších informácií.

Chalupa, Bohumír: Odhalená tvář osobnosti

Autor sa zaoberá poznávaním ľudských pováh, výkladom všeobecnej skladby, funkcií a vývoja osobnosti človeka, vyjadrením a triedením rôznych schopností a vlastností jednotlivých osôb a nájdením čo najdokonalejších psychodiagnostických metód.

Jesenský, Miloš: Utajené dějiny středověku

Autor spochybňuje tvrdohlavo prijímaný omyl o stredoveku ako o temnej etape stagnácie ľudskej evolúcie. Predstavuje ho ako oddychový čas medzi civilizáciou praveku, staroveku a dnešnou explodujúcou technickou civilizáciou 21. storočia.

Judikatúra vo vecia podielového spoluvlastníctva

Publikácia mapuje aktuálne rozhodnutia súdov vo veciach podielového spoluvlastníctva. Obsahuje viac než 160 rozhodnutí súdov, pričom ide o publikované aj nepublikované rozhodnutia Najvyššieho súdu SR , ako aj nižších súdov a pre slovenskú právnu prax relevantné rozhodnutia českých súdov, najmä Najvyššieho súdu ČR.

Kazda, Jaromír: Kapitoly z dějin divadla

Kniha podáva základné informácie o vývoji svetového a českého divadla počnúc divadelnými prvkami v pravekých obradoch, cez obrady Mezopotámie, Egyptu a antiky až ku stredovekému divadlu v Európe. Zároveň zachytáva vývoj českého divadla od počiatkov do 18. storočia.

Kebza, Vladimír: Psychologie ve zdravotnictví

Publikácia prináša súhrn informácií o možnostiach vymedzenia a poňatia zdravia a jeho determinantov, o organizácii a riadení zdravotnej starostlivosti a o úlohe a význame zdravotnej politiky.

Kollár, D.- Trstenský, T.: Najkrajšie pešie prechody

Publikácia ponúka dvadsaťpäť najkrajších peších prechodových trás po Slovensku, časové rozvrhy, výškové profily a prevýšenia, mapové výrezy so zakreslenými trasami, tipy a zaujímavosti na trasách.

Kollárik, Teodor: Základy sociálnej psychológie

Publikácia sa venuje zásadám a princípom efektívneho pôsobenia v sociálnom prostredí. Prezentuje sociálny rámec človeka v širších súvislostiach, najmä ekonomických a vývojových.

Krno, Svetozár: Od prameňa Gangy

Autor, priekopník slovenskej expedičnej a diaľkovej turistiky, sprevádza po nábožensky, kultúrne a sociálne a prírodne pestrej severnej Indii, od rieky Gangy cez himalájske končiare. Publikácia prináša bohatú faktografiu o tradíciách indického náboženského a filozofického myslenia a osudoch Indov a Indie.

Leman, Kevin: Päť dní, ktoré zmenia vášho manžela

Autor, známy psychológ radí ženám, ako za päť dní zmeniť postoje manžela, jeho správanie a spôsob akým komunikuje a spraviť z neho muža svojich snov.

Ludíková, Libuše: Kvalita života osob se speciálními potřebami

Publikácia sa zaoberá kvalitou života, sociálnou a pracovnou integráciou ľudí so špeciálnymi potrebami ( sluchové postihnutie, zrakové postihnutie, telesné a kombinované postihnutie, autizmus).

Mareš,M. – Výborný,Š.: Militantní demokracie ve střední Evropě

Kniha prináša nové impulzy v debatách o proti-extrémistickej politike. Je pomôckou k širšiemu a hlbšiemu poznaniu fenoménu militantnej demokracie ako celku a súčasne k pochopeniu súčasného vývoja demokracie v stredoeurópskom priestore.

Mertin,V. – Krejčová,L.: Problémy s chováním ve škole – jak na ně

Kniha sa venuje prevencii a intervencii žiakov s problémovým správaním. Radí, ako pracovať s triedou, s rodinou i jednotlivými žiakmi a venuje samotnej koncepcii Individuálneho výchovného plánu.

Milgram, Stanley: Poslušnosť voči autorite

Autor sa preslávil svojimi experimentmi o zneužiteľnosti časti ľudskej prirodzenosti – tendencie k poslušnosti – na páchanie zla. Na ich základe zistil, že obyčajní ľudia dokážu spolupracovať na hrôzostrašných zločinoch, ak sú pod vplyvom zlovoľnej autority.

Mizla, Karol: Najkrajšie cyklovrcholy

Publikácia približuje dvadsaťpäť trás na najkrajšie slovenské cyklovrcholy. Ponúka tipy a zaujímavosti na trasách, panoramatické fotografie, profily a itineráre trás, prevýšenia a mapové výrezy so zakreslenými trasami.

Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa

Publikácia sa zaoberá zásadnými problémami a najnovším vývojom v oblasti práva na náboženskú slobodu a slobodu svedomia v súvislosti s náboženským vyznaním rodičov a najlepším záujmom dieťaťa.

Nejeschleba, Tomáš: Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie

Publikácia mapuje vybrané podoby premien poňatia slobody od antiky po súčasnosť.

Online marketing

Publikácia ponúka ucelený úvod a terminológiu do všetkých základných odborov SEO a vyhľadávačov, platenej reklamy na Internete, webovej analýzy, sociálnych sietí, viedeomarketingu, e-mailingu a mobilného marketingu.

O’Reilly,B. – Dugard,M.: Atentát na Ježiša

Publikácia oboznamuje s politickými a historickými udalosťami, ktoré viedli k smrti človeka, ktorý rozbúril verejnú mienku v jednej z odľahlých častí Rímskej ríše a hlásaním filozofie mieru a lásky si narobil veľa mocných nepriateľov.

Orbánová, D. – Velichová, Ľ.: Maturujem z ekonomiky a ekonómie

Publikácia písaná formou otázok a odpovedí ponúka najaktuálnejšie informácie z predmetu ekonomika a súčasne upozorňuje na zmeny, ktoré v jednotlivých oblastiach nastali. Obsahuje kompletné témy preberané za štyri roky štúdia potrebné na maturitnú skúšku.

Pilný,I.- Kučerová, T.: Manéž informačního věku

Publikácia predstavuje námety k diskusii o pozitívnych a negatívnych aspektoch tzv. informačného alebo znalostného veku.

Pramene o živote svätých Cyrila a Metoda a ich učeníkov

Publikácia ponúka texty súvisiace s cyrilo-metodskou misiou na našom území a s jej bezprostredným pokračovaním. Sprístupňuje základné, aj menej známe písomné pamiatky, ktoré poukazujú na korene našej duchovnej a kultúrnej tradície.

Pupala, B.-Kaščák, O.: Neposedné predškolské kurikulum

Publikácia sa zaoberá porovnávacou predškolskou pedagogikou, pričom berie ohľad na domáce podmienky a otázky, produkované týmto prostredím. Zaoberá sa všetkými základnými témami, súvisiacimi s rozhodovaním v oblasti starostlivosti o deti v ranom detstve.

Rawls, John: Právo národov

Publikácia sa zaoberá témou medzinárodného práva. Autor v nej formuluje základné myšlienky svojej teórie o možnosti mierového spolužitia jednotlivcov a národov v spravodlivom svete a zároveň vysvetľuje historickú situáciu 20. storočia.

Rozvoj a motivace zaměstnanců v malé a střední firmě

Publikácia približuje skrytý status a silu malých a stredných firiem, upozorňuje na najčastejšie manažérske chyby, zaoberá sa možnosťami posilňovania výkonu a efektivity a ponúka finančné, technické a poradenské možnosti.

Rusnák, Peter: Čítanie z Heideggera

Publikácia predstavuje Heideggerovu filozofiu, poukazuje na jeho inšpiračné zdroje a objasňuje, v čom je jeho filozofia inšpirujúca aj pre iných ľudí.

Schneiderová, Liane: Terka sa stratí

Terka sa vybrala s mamou do mesta nakupovať. Stačil však len okamih a uprostred veľkého obchodného domu sa Terka mamičke stratila. Zľakla sa, že zostane už navždy v obchodnom dome. Našťastie tam bol mikrofón a v ňom všetko hlásia.

Schneiderová, Liane: Terka pomáha mame

Terka vymyslela na detskom ihrisku novú hru, ktorú s mamou hneď vyskúšali. Ale mamičke sa pri hre pritrafil úraz: vyvrtla si členok. Terka mamu ľutovala, no nemala čas smútiť. Konečne dostala príležitosť ukázať, že vie byť veľkou slečnou, ktorá doma pomôže.

Schneiderová, Liane: Terka dostane mačiatko

Terka má veľmi rada mačičky. Raz, keď si doma práve jednu kreslila, začula na ulici prudko zabrzdiť auto. Práve prišiel domov otecko, ktorému sa pred autom z ničoho nič zjavilo milé mačiatko. Terka vtedy ešte netušila, že to malé sivo-biele pruhované mača sa čoskoro stane jej najlepším priateľom.

Svoboda, Jan: Agrese a agresivita

Publikácia ponúka výskumami získané informácie o súčasných deťoch, v súvislosti so zvyšujúcou sa agresivitou. Pomáha pochopiť, čo je príčinou agresivity u detí, navrhuje možné postupy riešenia, upozorňuje na zásadné výchovné chyby, ktorých sa dopúšťajú súčasní rodičia najmä pod tlakom výchovných mýtov.

Španková, Jana: Resocializácia odsúdených

Publikácia ponúka prehľad z oblasti väzenstva, resocializácie odsúdených a ich spätného návratu do spoločnosti.

Teorie výchovy – tradice, současnost, perspektivy

Autori sa zamýšľajú nad históriou odboru, jeho súčasným stavom a novými možnosťami cieľavedomého pôsobení na deti, žiakov a študentov.

Uličný, Ferdinand: Dejiny Slovenska

Autor sumarizuje staršie názory na slovenské dejiny, predstavuje cirkevné inštitúcie, charakter osídlenia, pojednáva o etnickom vývoji Slovákov predstavuje sociálnu štruktúru uhorskej spoločnosti a venuje sa i vzdelanosti a kultúre v Uhorskom kráľovstve a na našom území v sledovanom období.

Verner, Pavel: Historie mediální komuniace

Publikácia približuje vývoj medziľudskej komunikácie v mediálnej, ére od vynálezu kníhtlače po súčasnosť elektronických médií.

Beletria pre dospelých

Category: Nové knihy - beletria pre dospelých — studovna @ 11:24

Beletria pre dospelých

Knižné novinky leto 2014

Ahern, Cecilia: S láskou Rosie

Najlepší kamaráti Rosie a Alex si budujú zo dňa na deň pevnejší vzťah. Keď sa Alex musí s rodičmi z Írska presťahovať do Bostonu, obaja tínedžeri si naplánujú, že Rosie príde za ním študovať. Pred odletom sa však Rosie opije na záverečnom plese a otehotnie s chlapcom, ktorého obaja neznášali. Všetky sny sa rozpadnú, ale osud sa s nimi ešte poriadne zahrá.

Athwalová, Sarbjit Kaur: Nehanebnica

Šestnásťročná Surjit trpí v dohodnutom manželstve a odmieta sa prispôsobiť podradnému postaveniu i panovačnej a pokryteckej svokre. Je otvorená európskemu spôsobu života, preto svokra naplánuje jej likvidáciu. Švagriná Sarbjit, ktorá sa takisto po dohodnutom manželstve ocitne v rodine tyrana sa aj napriek surovému zastrašovaniu švagra i manžela rozhodne prehovoriť. Šokujúci príbeh dvoch žien odkrýva obrovské tabu sikhskej komunity žijúcej v londýnskych štvrtiach – tolerované vraždenie v mene zachovania rodinnej cti.

Bartková, Alica: Zabijaci

Príbeh plný násilia a pomsty zachytáva tápanie stratenej generácie, ktorá podľahla drogám a násilie sa stalo jej samozrejmou súčasťou.

Benková, Jana: Dievča s mačacím menom

Saša sa náhodne zoznámi s neznámym mužom, ktorý ju očarí svojím šarmom. Predstiera, že je majiteľkou obchodu, a vymyslí si aj falošné meno, aby sa nemusela priznať, že žije iba v malom domčeku so sestrou a s malým Miškom. Alex ju pozve na rande, no Saša dlho netuší, že ani on nie je bez tajomstiev.

Briggs, Patricia: Spálená mŕazem

Mercy sa stala družkou Adama, charizmatického alfa miestnej vlkodlačej svorky, zároveň sa stala aj nevlastnou matkou jeho dcéry Jesse. Po dopravnej nehode sa Mercy a Jesse nevedia spojiť s Adamom, ani s nikým z svorky, všetci boli unesení.

Briggs, Patricia: Nocí zlomená

Bývalá manželka Mercinho druha Adama je na úteku pred svojím novým priateľom. Usadí sa v Adamovom dome a čoskoro sa ukáže, že chce Adama naspäť a je ochotná urobiť pre to čokoľvek, dokonca aj obrátiť Adamovu svorku proti Mercy. Mercy se nemieni vzdať bez boja, objaví sa ale omnoho väčšia hrozba.

Cole, Martina: Gang

Bratia Baileyovci sú odhodlaní urobiť všetko pre to, aby si ich svet vážil, po dobrom, alebo po zlom. Peter uhladenými spôsobmi ukrýva neľútostnú povahu, zatiaľ čo Daniel je známy svojou slabosťou pre násilie. Vládnu londýnskemu East Endu, súperia o moc s inými klanmi a netušia, že najväčšie nebezpečenstvo na nich číha vo vlastnej rodine.

Connelly, Michael: Bohovia viny

Advokát Haller sníva o poste okresného prokurátora. Situáciu mu však skomplikuje nový prípad, keď obhajuje klienta obvineného z vraždy, a zároveň vyšetruje smrť svojej bývalej chránenkyne, prostitútky Glorie . Postupne však zistí, že niektorí zločinci sú chránení lepšie ako ktorýkoľvek z jeho klientov.

Connor, Beverly: Lov naslepo

Krásna Clymene si odpykáva trest za vraždu druhého manžela. Vyšetrovateľka Diana je presvedčená, že zabila aj ďalších mužov. Aby získala dôkazy, navštívi ju vo väzení. Od nej sa dozvie, že jednu z väzenských strážkyň zrejme ohrozuje sériový vrah. Keď sa Clymene podarí utiecť z väzenia, stane sa Diana hlavnou podozrivou z krvavej vraždy.

Červenák, Juraj: Krv prvorodených

Ďalší z prípadov kapitána Steina a notára Barbariča. Praha sa stala za vlády cisára Rudolfa II. nebezpečným miestom. Rozmáha sa zločin i náboženské konflikty. Tajomný únosca vraždí prvorodené deti významných hodnostárov. Mystické znaky na telách obetí dovedú Steina a Barbariča k okultistom v židovskej štvrti. Zdá sa, že pôjde o sprisahanie, ktoré siaha až k členom panovníckeho dvora.

Červenák, Juraj: Sekera z bronzu, rúno zo zlata

V povodí rieky Istros, neskôr premenovanej na Dunaj, panuje vek bronzu a zlata, ale aj jantáru. Pre kupcov z južných morí ide o nesmierne cenný tovar. Tu prichádza trójsky princ Podarkés, odhodlaný získať poklad, ktorým vykúpi rodné mesto z područia mykénskeho zabijaka Hérakla.

Dán, Dominik: Nevinným sa neodpúšťa

Krauz a Chozé vyšetrujú smrť bohatého muža, majiteľa nočného podniku, ktorá spočiatku vyzerá ako samovražda.

Daxner, Barbora: Stratené nálezy

Nina, ktorá pracuje v redakcii ženského časopisu, nečakane nájde osudového muža, ktorého vzápätí stratí a zisťuje, že nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Príbeh o láske, i o sile priateľstva dvoch žien.

Deaver, Jeffery: Tak trochu šílení

Zbierka trinástich detektívnych poviedok, ktorá predstavuje plejádu rôznych postáv: pokrivených asociálov, ohrdnutých partnerov, či naoko nesmelých agresorov.

Dušak, Pia: Karma je zdarma

Olívia sa vrhla do vzťahu s Adamom. I keď ju priatelia odhovárajú, a jej samej bliká výstražná kontrolka, verí, že jeho láska k nej príde. Hoci navonok vyzerá všetko v poriadku, Adam jej svojím správaním, arogantnosťou a sebectvom iba ubližuje. Olívia mlčí, trápi sa i odpúšťa až dozrie čas, keď zisťuje, že dokáže bez neho žiť.

Eggers, Dave: Hologram pre kráľa

Príbeh o problémoch rozvedeného päťdesiatnika Alana, ktorého zasiahla osobná i ekonomická kríza, ale on sa jej rozhodne čeliť. Prijme lukratívnu objednávku na holografickú technológiu v Saudskej Arábii.

Featherová, Jane: Svadobná stávka

Bratia Sullivanovci sa topia v dlhoch, preto im príde vhod, že ich chorý strýko spísal závet, podľa ktorého zdedia celý jeho obrovský majetok. Podmienkou však je, že každý z nich sa musí oženiť s padlou ženou. Najstarší Jasper si už úlohu splnil, teraz je rad na Sebastianovi, aby si našiel nevestu, ktorá bude vyhovovať strýkovmu výstrednému želaniu.

Fieldingová, Helen: Brodget Jonesová – Zbláznená do chlapa

Päťdesiatnička Bridget Jonesová sama vychováva dve deti, píše scenár a pokúša sa nájsť si partnera. Uvažuje o dilemách modernej doby, popritom tweetuje, esemeskuje a znovu objavuje svoju sexualitu v životnej fáze, ktorú niektorí drzo nazývajú „stredným vekom“.

Filan, Boris: Umenie zablúdiť

Autor v cestopisnej knihe približuje Istanbul, ktorý kradne srdcia, ale bohato človeka za to odmení, Krakov so svojou sviatočnou atmosférou, družné Sarajevo a Florenciu stánok talianskej renesancie.

Gesthuysenová, Anne: Jsme přece sestry

Tri sestry sa stretávajú na oslave stých narodenín jednej z nich – moralistky Gertrúdy, ktorá má neustále tendenciu svoju osemdesiat štyri ročnú sestru Katty vychovávať. Umiernená Paula im musí robiť zmierovacieho sudcu. Sestry cítia, že už nezostáva veľa času a brať si svoje tajomstvá so sebou do hrobu nechcú . A tak nastal ten pravý čas začať si klásť nepríjemné otázky.

Giffin, Emily: Na čem záleží

Tessa sa vzdala vlastnej kariéry, aby sa mohla naplno venovať manželovi a deťom. Valéria je právnička a slobodná matka šesťročného syna, ktorý nikdy nepoznal svojho otca. Obidve ženy bývajú na rovnakom predmestí, ale majú len veľmi málo spoločného. Spája ich len láska k deťom a neskôr tragická udalosť, ktorá prepletie ich osudy.

Giordano, Paolo: Ľudské telo

Rota mladých chlapcov má pred sebou prvú veľkú skúšku – vojenskú misiu v Afganistane, v jednej z najnebezpečnejších oblastí. Ďaleko v zázemí je hlavný štáb, ktorý vedie vojnu, v ktorej životy jednotlivcov nehrajú úlohu. Mladí muži vyčerpaní teplom, nudou, sužovaní strachom z čoraz reálnejších hrôz prehlbujú medzi sebou priateľstvá i rozpory, ktoré ich poznačia navždy.

Grayová, Juliana: Dáma nikdy neklame

Mladá vdova Alexandra sa rozhodne pre zlú finančnú situáciu odísť do Toskánska. Spolu so sestrou a sesternicou si tam na rok prenajmú starobylý hrad, ktorý sa však úplnou náhodou stane dočasným domovom aj troch anglických džentlmenov – úspešného a bohatého vynálezcu Finna a jeho dvoch priateľov..

Hamiltonová, Laurell H.: Danse Macabre

Anita Blakeová sa stáva súčasťou nielen milostného, ale aj mocenského trojuholníka, ktorého ďalšie dve strany tvorí vnútorne rozorvaný alfa vlkodlak Richard a neskutočne okúzľujúci upírsky vládca mesta Jean-Claude.

Heitz, Markus: Kolektoři

Píše sa rok 3042. Ľudstvo vyrazilo do vesmíru pomocou objektov, ktoré našlo pri vykopávkach na Zemi. Vznikajú veľké mnohonárodné koncerny, až ľudstvo narazí na tajomnú mimozemskú rasu – Kolektorov, ktorí sľubujú blahobyt. Kolektori však majú s ľuďmi úplne iné úmysly.

Hewson, David: Zločin I.

V lese za mestom je nájdená brutálne zavraždená študentka. Vyšetrovateľka Sarah s kolegom sa ujímajú vyšetrovania. Zatiaľ čo rodina obete sa nedokáže spamätať z tragickej udalosti, miestny politik a kandidát na funkciu starostu žije volebnou kampaňou. Keď vyjdú na povrch spojnice medzi radnicou a vraždou, naberá kauza nečakaný smer.

Harasimová, Markéta: Sametová kůže

Sára, matka päťročného Olivera sa rozvádza pre dlhodobo nefungujúce manželstvo. Skôr než rozsudok nadobudne právnu moc, je jej manžel zavraždený. Sára nemá na dobu vraždy alibi a stáva sa hlavnou podozrivou. Potom je unesený malý Oliver a zúfalú matku vydiera neznámy únosca.

Hornáková, Erika: Nebezpečne blízko

Príbeh o láske, zrade, o ľudských predsudkoch a rodinných väzbách – koreňoch, ktoré sa nedajú len tak pretrhnúť. Keď do príbehu vstúpia rusky hovoriaci mafiáni, dvaja muži zoberú spravodlivosť do vlastných rúk a za každú cenu chránia svoju rodinu.

Janečková, Klára: Deník Gréty Kaiserové

Dvojčatá Agáta a Gréta vyrastajú s rodičmi vo Viedni, ale ich matka pochádza z Čiech. Pri autohavárii matka zomiera a Agáta zostáva telesne postihnutá. Gréta sa s matkinou smrťou nedokáže zmieriť a odchádza ku svojej tete do Čiech, aby tu našla nový domov. Čoskoro zistí, že sa mýlila.

Jeffriesová, Sabrina: Môj divoký lord

Gabriel, najmladší z bratov Sharpovcov má pocit viny, keď pri pretekoch záprahov zahynul jeho dobrý priateľ. Rozhodne sa postarať o jeho sestru Virginiu, ktorá sa ocitla v zlej finančnej situácii a chce sa s ňou oženiť. Pôvabná dievčina nechce, aby si ju Gabriel vzal iba z ľútosti, a tak jeho dvorenie spočiatku odmieta.

Johnson, Adam: Syn pána sirôt

Šokujúci príbeh mladého muža, syna správcu sirotinca, ktorého vyberú, aby slúžil ako špión a únosca vo svojej vlasti Kórejskej ľudovodemokratickej republike. Príbeh plný dobrodružstva, krutosti, napätia a obetavej lásky.

Kallentoft, Mons: Páté roční období

Inšpektorka Forsová vyšetruje vraždu ženy, ktorej zohavené telo bolo nájdené v lese. Vraždu si dá okamžite do súvislosti s prípadom mladej ženy Marie, ktorá bola pred niekoľkými rokmi nájdená v lese znásilnená a brutálne zbitá a neskôr skončila v psychiatrickej liečebni. Inšpektorka je odhodlaná nájsť pravdu za každú cenu.

Khoury, Raymond: Rasputinův stín

Rok 1916: Baníkov v bani na Urale náhle zachváti zvláštne šialenstvo a navzájom sa povraždia. Než sa stihne vypátrať príčina, dôverník cárskej rodiny vyhodí baňu do vzduchu. Súčasnosť: Agent FBI Reilly vyšetruje úmrtie ruského diplomata. Zatiaľ čo hľadá odpoveď na množstvo nejasností, New Yorkom sa preleje vlna vrážd a násilia. Agentovi ide o život, ale musí nájsť prístroj, ktorého história siaha až do cárskeho Ruska.

King, Stephen: Žiarenie

Dramatik, bývalý alkoholik Jack prijal v mimosezónnom období miesto správcu hotela, postaveného na starom indiánskom pohrebisku. Dúfa, že tu počas zimy napíše svoj nový román. Spolu s ním prichádza manželka, ktorá sa snaží zachrániť narušeného manželstvo. Je tu aj ich päťročný syn Danny, s neobyčajným darom – schopnosťou predvídať udalosti. V hoteli odrezanom od sveta je skryté zlo, z ktorého prechádza mráz po chrbte.

Körnerová, Marie: Třetí přístav

Zmeny po francúzskej revolúcii donútili dve sestry Stefaniu a Hermínu utiecť z krajiny a nájsť si azyl. Po strastiplnej ceste končí ich púť na malom panstve v Čechách. Situácia nie je ani tu idylická. Život im sťažuje neznalosť jazyka, ale predovšetkým pretrhané rodinné zväzky a nevyriešené majetkové pomery.

Lacková, Ivana: Horúco, miláčik

Knihovníčka Klára, navonok sivá myška žila doposiaľ všedným rodinným životom s manželom. Problémom je iba dospelý syn, ktorý sa domovu vyhýba. Keď Klára odhalí skrývané tajomstvá svojich najbližších, musí sa s odhalenou pravdou zmieriť a pripraví krušné chvíle tým, ktorí ich nečakajú.

McGuireová, Jamie: Prozreteľnosť

Vysokoškoláčka Nina po smrti otca spoznáva sympatického tajomného Jareda. Čoskoro medzi nimi preskočí iskra, lenže mladík sa obáva naplno prejaviť svoje city, pretože táto láska je z kategórie zakázaných. Keď ju osloví neznámy muž a žiada dokumenty o prevode časti otcovho rozsiahleho majetku Nina zisťuje, že otec žil dvojakým životom a zaplietol sa do nebezpečnej hry so samotným peklom. Ochrániť ju môže jedine Jared.

Morgan, Kass: Prvých sto

Od ničivej nukleárnej vojny žije ľudstvo vo vesmírnych lodiach vysoko nad rádioaktivnym povrchom Zeme. Teraz je ale sto mladých delikventov, ktorých spoločnosť považuje za nahraditeľných, vyslaných na nebezpečnú výpravu s cieľom opäť kolonizovať planétu.

Oz, Amos: Panter v podzemí

Dvanásťročný Profko vyrastá uprostred boja o nezávislosť palestínskeho ľudu. S kamarátmi založí podzemné hnutie odporu a seba samého si predstavuje ako pantera, čo ticho vyčkáva, aby zaútočil na okupantov. Keď ho pre porušenie zákazu vychádzania zatkne polícia, stretne sa s britským seržantom, obdivovateľom židovskej kultúry a uzavrú tajné spojenectvo.

Paasilinna, Arto: Živý na vlastním pohřbu

Arttiho rodina utiekla počas vojny do fínskeho Laponska. Artti tam vyrástol, vyštudoval, išiel na vojnu, oženil sa a stal sa novinárom. Už od detstva ho prenasleduje obava, aby, keď raz zomrie, bol dôstojne pochovaný, preto sa rozhodne, že si svoj pohreb vyskúša nanečisto.

Pamuk, Orhan: Tichý dom

Deväťdesiatročná vdova, moslimka Fatma, pripútaná na lôžko, čaká vo svojom dome na návštevu vnúčat. Spoločnosť jej robí sluha, nemanželský syn jej nebohého manžela a trpaslík, ktorý sa o ňu stará. Starene vnúčatá neprinášajú radosť, lebo podľa nej sú nakazené modernosťou, ateizmom a hriešnosťou.

Paulová, Fiona: Temné vody – Belladonna

Cassandra sa znova zbližuje so svojím snúbencom Lucom. Keď ho v noci zatknú a odvedú vojaci, musí nájsť Knihu večnej ruže – jediný dôkaz toho, že je nevinný. Odchádza do Florencie, kde sa odohrávajú čudné večierky a tajné schôdzky Rádu večnej ruže. Čaká ju ďalšie stretnutie s Falcom, ktorý pracuje pre mrazivo krásnu vodkyňu Rádu – Belladonnu.

Pirožeková, Magdaléna: Iba nádej nestačí

Hoci si Ema myslela, že uväznením Martina sa problémy upokoja, osud už rozhodol za ňu. Z agentúry, kde pracuje Adam, uniknú dôležité informácie. Vedenie sa rozhodne situáciu preveriť. Adam dostane príkaz na pár dní „upratať“ Emu. Využije príležitosť a unesie ju ďalej, než bolo v pláne. Chce získať čas a zabojovať o jej srdce.

Pišťanek, Peter: Neva

Príbeh slovenského intelektuála, ktorý sa na služobnej ceste zamiluje do krásnej ruskej tlmočníčky.

Preston, D. – Child, L.: Bilý oheň

Agent Pendergast prichádza do luxusného lyžiarskeho strediska, aby pomohol svojej chránenkyni Corrii, ktorá sa ocitla v problémoch so zákonom. V oblasti vyčíňa neznámy podpaľač, ktorý zapaľuje luxusné milionárske sídla. Corrie súčasne rieši záhadnú smrť baníkov, ku ktorej došlo pred 150 rokmi a narazí pritom na skutočnosti, ktoré môžu zásadným spôsobom ohroziťexistenciu strediska.

Quick, Matthew: Odpusť mi, Leonard Peacock

Leonard Peacock sa rozhodol, že v deň svojich narodenín zastrelí svojho bývalého najlepšieho priateľa a potom seba. Najprv sa musí rozlúčiť so štyrmi priateľmi, na ktorých mu záležalo: susedom Waltom, spolužiakom Babackom, husľovým virtuózom, s Lauren, do ktorej bol zaľúbený, a herr Silvermanom, ktorý ho na strednej škole učí o holokauste. Leonard sa s každým z nich porozpráva a postupne odhalí svoje tajomstvo.

Riggs, Ransom: Dom pre neobyčajné deti slečny Peregrinovej

Šestnásťročný Jacob prichádza na vzdialený ostrov, kde objavuje rozpadajúce sa trosky sirotinca slečny Peregrinovej pre neobyčajné deti. Keď prechádza opustenými izbami a chodbami, zdá sa, že deti boli nielen zvláštne, ale aj nebezpečné a na opustenom ostrove boli držané v akejsi karanténe z veľmi dobrých dôvodov.

Rimová, Andrea: Za dverami mojich snov

Eva sa po maturite usadí v meste, aby utiekla od vidieka plného klebiet a negativizmu. Postupne spoznáva skutočné priateľstvo a vysnívanú lásku. Do jej života však vstúpi neľútostný vrah, ktorý rozpúta peklo a za chyby platia nevinní. Eva sa ocitá v slepej uličke a musí nájsť spôsob, ako sa zachrániť.

Savarijová, Veronika: Keď na Haiti padá dážď

Anika sa rozhodne stráviť tri mesiace na ostrove Haiti ako sociálna pracovníčka. Pri množstve práce nemá čas, aby uvažovala nad vlastnými problémami. Po jej boku navyše pracuje sebavedomý lekár Jozef, ktorý ju svojím správaním privádza do zúrivosti, a zároveň ju priťahuje a cíti sa pri ňom znova šťastná. Vďaka nečakaným udalostiam začne Anika chápať, že je to práve minulosť, ktorá ovplyvňuje nielen osud Haiti, ale aj jej život.

Scarrow, Alex: Jazdci časom: Kód apokalypsy

Jazdci časom musia navštíviť Robina Hooda. Vydávajú sa do roku 1193 aby zistili, kto a prečo chce s nimi nadviazať spojenie. Liam sa úplnou náhodou stáva šerifom Nottinghamu a zisťuje, že tajomstvami a legendami opradený Robin Hood možno vôbec nebol človek.

Šlechta, Vladimír: Keltská brána

Dvesto rokov po Apokalypse a po nekonečných vojnách zavládlo Storočie mieru, ktoré už trvá šesť rokov. Oggerdov tím je ale opäť zhromaždený a odoslaný do vnútra vyľudnenej Európy, aby tam odokryl tajomstvo ďalšej predapokalyptickej anomálie.

Švenková, Viera: Hory na dosah

Zbierka poviedok odvíjajúcich sa z podtatranského kraja, plná rázovitých ľudí, ktorí sa pokúšajú zvládať vážne i menej vážne problémy, lásku, neveru, smútok i nádej v dobe, keď sa pomaly vytráca ľudskosť.

Zindelová, Michaela: Bez omezení – Štefan Margita

Autobiografia operného speváka európskeho formátu je otvorenou výpoveďou o jeho životnej ceste, dotýka sa aj mnohých osobných kríz, hovorí o svojich láskach i o spolužití so svojou životnou partnerkou H. Zagorovou.

Knihy pre deti a mládež

Category: Nové knihy - knihy pre deti a mládež — studovna @ 11:07

Knihy pre deti a mládež

Knižné novinky LETO / JÚL, AUGUST/ 2014

Benton, Jim: Milý denníček, to vážne nič nie je zadarmo?!

Pokračovanie príbehov z Mackerelskej základnej školy. Keď si Isabella pýtala od mamy peniaze, odmietla jej ich dať a vysvetlila dievčatám, že najlepšie veci v živote sú zadarmo. Isabella to však pochopila tak, že zadarmo sú aj peniaze a ak ich chce mať, nemusí pre to nič urobiť.

Crossová, Julie: Búrka : Vo víre minulosti

Jackson Meyer dokáže cestovať v čase. Zmenil minulosť a zachránil život svojej láske Holly. Stal sa agentom tajnej divízie CIA nazývanej Búrka. Jackson a jeho kolegovia sa dostanú pod paľbu nepriateľskej divízie CIA Oko. Jackson zisťuje, že svet okolo neho sa zmenil. Niekto vie o jeho vzťahu s Holly vymazanom z minulosti a chce to maximálne využiť. Ich životy sú opäť v ohrození…

Deary, Terry: Krvavé revolúcie

Kniha pútavým i humorným spôsobom približuje históriu a jej hrôzostrašné stránky. Ponúka mrazivé fakty o najkrvavejších povstaniach a revolúciách, o hlúpych revolucionároch a tupohlavých tyranoch.

Foufger, Isabelle: Povedz mi ako?

Kniha prináša odpovede na množstvo otázok o ľudskom tele, zvieratách a prírode, kultúre i každodennom živote.

Hatala, Narián: Spoveď záškoláka

Veselá knižka žartovných a krásne nezbedníckych básničiek “pre väčšie deti a menších dospelých”.

Kade, Stacey: Medzi nebom a zemou: Kráľovná duchov

Alonina duša sa po nehode vrátila zo záhrobia do reálneho sveta a začína sa starať o zblúdené duše. Musí nájsť spoločnú reč s Willom, lebo on je jediným človekom, ktorý ju počuje. Zisťuje, že jej na ňom začína záležať, hoci inokedy oňho ani nezavadila pohľadom.

McDonald, Megan: Doktorka Dada Nálada

Pokračovanie príbehov o nezbednej Dade Nálade. Keď sa Dada dozvie, že v škole sa bude robiť projekt o ľudskom tele, jej večne mrzutá nálada sa zlepší. Teší sa na exkurziu do nemocnice a sníva o klonovaní. Lenže nečakane ochorie a kamaráti sa začnú správať nezvyčajne.

Nerádová, Mária: Jak velblou potkal ťavu

Zábavný obrázkový česko-slovenský slovník najbežnejších pojmov pre deti ponúka slová zo všetkých možných oblastí.

Novysedláková, Mirka: Prísne tajný denník Miry Danesovej

Miriam sa oblieka ako starý rocker, nosí dioptrické okuliare s hrubým rámom, zubný strojček a je magnetom na všetky trapasy. Medzi rovesníkmi nie je veľmi obľúbená a je hlavnou nepriateľkou najobľúbenejšej roztlieskavačky Ashley. Keď v autobuse stretne pekného chalana, zistí, že po ňom poškuľuje Ashley a dokonca aj najlepšia kamarátka Liz.

Penzešová, Alena: Prešibané dvojčatá

Jakub a Mišo sú desaťročné dvojčatá, ktoré dokážu ísť na nervy každému dospelému, ktorý s nimi príde do styku. Tešia na príchod svojho strýka z Ameriky, pretože im vždy prinesie super darčeky. Lenže tentoraz im strýko priniesol anglické učebnice matematiky a tým si dvojičky znepriatelil. Rozhodnú sa pre pomstu, aby ho vyhnali z domu.

Pichon, Liz: Tom Gates: Všetko fičí podľa plánu

Začala sa škola a blížia sa významné udalosti – športový deň, školský trh a Tomove narodeniny. Jeho sestra Delia sa rozhodla, že sa žiadnej z nich nezúčastní. Babka sa chystá upiecť mu tortu, a pán Keen požiadal Zombopsov, aby vystúpili pred celou školou.

Rozprávky o poníkoch

Kniha príbehov o Aničke, ktorá žije so svojou veľkou rodinou na dedine. Vlastnia veľkú farmu s množstvom zvierat a Anička nadovšetko miluje poníky.

Salembier, Catherine: Ahoj bobor

Príbeh vydričky Gizky a rybárika Leopolda, ktorí na brehu rieky súťažili, kto nachytá viac rýb. O víťazovi rozhodoval bonor Hektor.

Sanderson, Brandon: Ritmatik

Príbeh Joela, syna obyčajného výrobcu kriedy, ktorý túži stať sa ritmatikom, aby dokázal vdýchnuť silu čiaram nakreslených kriedou a dvojrozmerným kriedovým obrazcom – krieduchom. Jedného dňa si ho profesor Fitch vyberie, aby mu pomohol pri vyšetrovaní záhadných únosov študentov. Joel sa spolu so študentkou Melody ocitne na stope nečakaného objavu, ktorý navždy zmení chápanie ritmatiky i fungovanie ich sveta.

Štyri pirátske príbehy štvorlístka

Štvorica kamarátov na dovolenke zažije neuveriteľné dobrodružstvá. Náhodou objaví poklad a podarí sa jej zachrániť dve zakliate bytosti, stretne sa s pravými stredovekými pirátmi v časovej slučke bermudského trojuholníka, neopatrní piráti vymenia Bobíka za jedného zo svojich kumpánov a to sa im škaredo vypomstí, a kamaráti si zmerajú sily s novodobými pirátmi.

Wilsonová, Jacqueline: Vzdušné zámky

Hetty Featherovú odložila jej zúfalá matka ešte ako bábätko do sirotinca. Ešte pred nástupom do školy sa dostane do pestúnskej rodiny. Žije na vidieku a jedného dňa tajne navštívi cirkusové predstavenie, kde ju uchváti vystúpenie krasojazdkyne Adeliny. V deň jubilea kráľovnej Viktórie dostane Hetty opäť príležitosť vidieť Adelinu – a možno aj nájsť svoju skutočnú mamu.