Text: + | - | Reset


4. september 2013

Náučná literatúra

Category: Nové knihy - náučná literatúra — studovna @ 11:27

Knižné novinky  leto  2014

Náučná literatúra pre dospelých

Ako sa mení slovenská spoločnosť

Publikácia ponúka zistenia a analýzy premien základných aspektov sociálnej štruktúry Slovenska za posledných dvadsaťpäť rokov.

Balog, Boris: Materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky

Autor v publikácii obhajuje myšlienku, že slovenská ústava má svoj základ a koreň, ktorý predstavuje jej materiálne jadro, ktoré má svoju funkciu v tom, že chráni ústavný systém a ústavu pred svojvoľným konaním ústavných orgánov.

Bartoňová, Miroslava: Specifické poruchy učení

Publikácia sa zameriava na základné vymedzenie špecifických porúch učenia s dôrazom na klasifikáciu a etiológiu, vzdelávanie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, edukáciu a reedukáciu žiakov so špecifickými poruchami učenia

Costandi, Moheb: Ľudský mozog

Autor približuje 50 najzaujímavejších zistení neurovedy a vysvetľuje, ako sa mozog mení počas rastu a starnutia. Sprístupňuje najnovšie poznatky o duševných poruchách, ako je demencia či schizofrénia, a nevyhýba sa ani mnohým provokatívnym otázkam.

Češi a Slováci 1993 – 2012

Publikácia rozoberá vývoj oficiálnych vzťahov nástupníckych štátov po rozdelení Československa, ako aj ekonomické súčinitele tohto rozdelenia.

Deetjens, Marie-Chantal: Citová závislost

Publikácia vysvetľuje problematiku citovej závislosti, približuje jej prejavy v rámci partnerských, priateľských, rodinných a pracovných vzťahov, poukazuje na následky, ktoré spôsobuje, približuje proces uzdravenia a význam úcty k sebe samému.

Etnické komunity: Romové

Publikácia sa zaoberá závažnými problémami, ktoré určujú a majú dopad na život rómskej minority.

Filkorn, Eugen: Svätý Ján XXIII.

Publikácia okrem životopisných údajov poskytuje veľkú príležitosť dotknúť sa priamo myšlienok a ducha veľkého pápeža, nakoľko jej podstatnú časť tvoria úryvky z duchovných denníkov, z listov, kázní a príhovorov svätého pápeža.

Fulmeková, Denisa: Magická sila bylín

Autorka ponúka tradičné, dnes mnohokrát zabudnuté recepty, ako vyjsť v ústrety láske, bohatstvu, úspechu, ako si zachovať mladosť a vitalitu, ako udržať tajomstvo, prípadne ako chrániť svojich blízkych, svoj domov, domáce zvieratá i vlastnú duševnú pohodu.

Habaj, Michal: Model človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka

Autor sa sústreďuje sa na prvé obdobie básnickej tvorby Jána Smreka, zhodnocuje jeho prínos do slovenskej literatúry a určiť jeho rolu v kontexte modernej slovenskej poézie.

Hrnčiarová, Michala: Balkón ako záhradka

Publikácia prináša rady, aké bylinky a zeleninu je možné pestovať na balkónoch, aké jednotlivé rastliny možno kombinovať, ako si poradiť so škodcami a mnoho ďalších informácií.

Chalupa, Bohumír: Odhalená tvář osobnosti

Autor sa zaoberá poznávaním ľudských pováh, výkladom všeobecnej skladby, funkcií a vývoja osobnosti človeka, vyjadrením a triedením rôznych schopností a vlastností jednotlivých osôb a nájdením čo najdokonalejších psychodiagnostických metód.

Jesenský, Miloš: Utajené dějiny středověku

Autor spochybňuje tvrdohlavo prijímaný omyl o stredoveku ako o temnej etape stagnácie ľudskej evolúcie. Predstavuje ho ako oddychový čas medzi civilizáciou praveku, staroveku a dnešnou explodujúcou technickou civilizáciou 21. storočia.

Judikatúra vo vecia podielového spoluvlastníctva

Publikácia mapuje aktuálne rozhodnutia súdov vo veciach podielového spoluvlastníctva. Obsahuje viac než 160 rozhodnutí súdov, pričom ide o publikované aj nepublikované rozhodnutia Najvyššieho súdu SR , ako aj nižších súdov a pre slovenskú právnu prax relevantné rozhodnutia českých súdov, najmä Najvyššieho súdu ČR.

Kazda, Jaromír: Kapitoly z dějin divadla

Kniha podáva základné informácie o vývoji svetového a českého divadla počnúc divadelnými prvkami v pravekých obradoch, cez obrady Mezopotámie, Egyptu a antiky až ku stredovekému divadlu v Európe. Zároveň zachytáva vývoj českého divadla od počiatkov do 18. storočia.

Kebza, Vladimír: Psychologie ve zdravotnictví

Publikácia prináša súhrn informácií o možnostiach vymedzenia a poňatia zdravia a jeho determinantov, o organizácii a riadení zdravotnej starostlivosti a o úlohe a význame zdravotnej politiky.

Kollár, D.- Trstenský, T.: Najkrajšie pešie prechody

Publikácia ponúka dvadsaťpäť najkrajších peších prechodových trás po Slovensku, časové rozvrhy, výškové profily a prevýšenia, mapové výrezy so zakreslenými trasami, tipy a zaujímavosti na trasách.

Kollárik, Teodor: Základy sociálnej psychológie

Publikácia sa venuje zásadám a princípom efektívneho pôsobenia v sociálnom prostredí. Prezentuje sociálny rámec človeka v širších súvislostiach, najmä ekonomických a vývojových.

Krno, Svetozár: Od prameňa Gangy

Autor, priekopník slovenskej expedičnej a diaľkovej turistiky, sprevádza po nábožensky, kultúrne a sociálne a prírodne pestrej severnej Indii, od rieky Gangy cez himalájske končiare. Publikácia prináša bohatú faktografiu o tradíciách indického náboženského a filozofického myslenia a osudoch Indov a Indie.

Leman, Kevin: Päť dní, ktoré zmenia vášho manžela

Autor, známy psychológ radí ženám, ako za päť dní zmeniť postoje manžela, jeho správanie a spôsob akým komunikuje a spraviť z neho muža svojich snov.

Ludíková, Libuše: Kvalita života osob se speciálními potřebami

Publikácia sa zaoberá kvalitou života, sociálnou a pracovnou integráciou ľudí so špeciálnymi potrebami ( sluchové postihnutie, zrakové postihnutie, telesné a kombinované postihnutie, autizmus).

Mareš,M. – Výborný,Š.: Militantní demokracie ve střední Evropě

Kniha prináša nové impulzy v debatách o proti-extrémistickej politike. Je pomôckou k širšiemu a hlbšiemu poznaniu fenoménu militantnej demokracie ako celku a súčasne k pochopeniu súčasného vývoja demokracie v stredoeurópskom priestore.

Mertin,V. – Krejčová,L.: Problémy s chováním ve škole – jak na ně

Kniha sa venuje prevencii a intervencii žiakov s problémovým správaním. Radí, ako pracovať s triedou, s rodinou i jednotlivými žiakmi a venuje samotnej koncepcii Individuálneho výchovného plánu.

Milgram, Stanley: Poslušnosť voči autorite

Autor sa preslávil svojimi experimentmi o zneužiteľnosti časti ľudskej prirodzenosti – tendencie k poslušnosti – na páchanie zla. Na ich základe zistil, že obyčajní ľudia dokážu spolupracovať na hrôzostrašných zločinoch, ak sú pod vplyvom zlovoľnej autority.

Mizla, Karol: Najkrajšie cyklovrcholy

Publikácia približuje dvadsaťpäť trás na najkrajšie slovenské cyklovrcholy. Ponúka tipy a zaujímavosti na trasách, panoramatické fotografie, profily a itineráre trás, prevýšenia a mapové výrezy so zakreslenými trasami.

Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa

Publikácia sa zaoberá zásadnými problémami a najnovším vývojom v oblasti práva na náboženskú slobodu a slobodu svedomia v súvislosti s náboženským vyznaním rodičov a najlepším záujmom dieťaťa.

Nejeschleba, Tomáš: Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie

Publikácia mapuje vybrané podoby premien poňatia slobody od antiky po súčasnosť.

Online marketing

Publikácia ponúka ucelený úvod a terminológiu do všetkých základných odborov SEO a vyhľadávačov, platenej reklamy na Internete, webovej analýzy, sociálnych sietí, viedeomarketingu, e-mailingu a mobilného marketingu.

O’Reilly,B. – Dugard,M.: Atentát na Ježiša

Publikácia oboznamuje s politickými a historickými udalosťami, ktoré viedli k smrti človeka, ktorý rozbúril verejnú mienku v jednej z odľahlých častí Rímskej ríše a hlásaním filozofie mieru a lásky si narobil veľa mocných nepriateľov.

Orbánová, D. – Velichová, Ľ.: Maturujem z ekonomiky a ekonómie

Publikácia písaná formou otázok a odpovedí ponúka najaktuálnejšie informácie z predmetu ekonomika a súčasne upozorňuje na zmeny, ktoré v jednotlivých oblastiach nastali. Obsahuje kompletné témy preberané za štyri roky štúdia potrebné na maturitnú skúšku.

Pilný,I.- Kučerová, T.: Manéž informačního věku

Publikácia predstavuje námety k diskusii o pozitívnych a negatívnych aspektoch tzv. informačného alebo znalostného veku.

Pramene o živote svätých Cyrila a Metoda a ich učeníkov

Publikácia ponúka texty súvisiace s cyrilo-metodskou misiou na našom území a s jej bezprostredným pokračovaním. Sprístupňuje základné, aj menej známe písomné pamiatky, ktoré poukazujú na korene našej duchovnej a kultúrnej tradície.

Pupala, B.-Kaščák, O.: Neposedné predškolské kurikulum

Publikácia sa zaoberá porovnávacou predškolskou pedagogikou, pričom berie ohľad na domáce podmienky a otázky, produkované týmto prostredím. Zaoberá sa všetkými základnými témami, súvisiacimi s rozhodovaním v oblasti starostlivosti o deti v ranom detstve.

Rawls, John: Právo národov

Publikácia sa zaoberá témou medzinárodného práva. Autor v nej formuluje základné myšlienky svojej teórie o možnosti mierového spolužitia jednotlivcov a národov v spravodlivom svete a zároveň vysvetľuje historickú situáciu 20. storočia.

Rozvoj a motivace zaměstnanců v malé a střední firmě

Publikácia približuje skrytý status a silu malých a stredných firiem, upozorňuje na najčastejšie manažérske chyby, zaoberá sa možnosťami posilňovania výkonu a efektivity a ponúka finančné, technické a poradenské možnosti.

Rusnák, Peter: Čítanie z Heideggera

Publikácia predstavuje Heideggerovu filozofiu, poukazuje na jeho inšpiračné zdroje a objasňuje, v čom je jeho filozofia inšpirujúca aj pre iných ľudí.

Schneiderová, Liane: Terka sa stratí

Terka sa vybrala s mamou do mesta nakupovať. Stačil však len okamih a uprostred veľkého obchodného domu sa Terka mamičke stratila. Zľakla sa, že zostane už navždy v obchodnom dome. Našťastie tam bol mikrofón a v ňom všetko hlásia.

Schneiderová, Liane: Terka pomáha mame

Terka vymyslela na detskom ihrisku novú hru, ktorú s mamou hneď vyskúšali. Ale mamičke sa pri hre pritrafil úraz: vyvrtla si členok. Terka mamu ľutovala, no nemala čas smútiť. Konečne dostala príležitosť ukázať, že vie byť veľkou slečnou, ktorá doma pomôže.

Schneiderová, Liane: Terka dostane mačiatko

Terka má veľmi rada mačičky. Raz, keď si doma práve jednu kreslila, začula na ulici prudko zabrzdiť auto. Práve prišiel domov otecko, ktorému sa pred autom z ničoho nič zjavilo milé mačiatko. Terka vtedy ešte netušila, že to malé sivo-biele pruhované mača sa čoskoro stane jej najlepším priateľom.

Svoboda, Jan: Agrese a agresivita

Publikácia ponúka výskumami získané informácie o súčasných deťoch, v súvislosti so zvyšujúcou sa agresivitou. Pomáha pochopiť, čo je príčinou agresivity u detí, navrhuje možné postupy riešenia, upozorňuje na zásadné výchovné chyby, ktorých sa dopúšťajú súčasní rodičia najmä pod tlakom výchovných mýtov.

Španková, Jana: Resocializácia odsúdených

Publikácia ponúka prehľad z oblasti väzenstva, resocializácie odsúdených a ich spätného návratu do spoločnosti.

Teorie výchovy – tradice, současnost, perspektivy

Autori sa zamýšľajú nad históriou odboru, jeho súčasným stavom a novými možnosťami cieľavedomého pôsobení na deti, žiakov a študentov.

Uličný, Ferdinand: Dejiny Slovenska

Autor sumarizuje staršie názory na slovenské dejiny, predstavuje cirkevné inštitúcie, charakter osídlenia, pojednáva o etnickom vývoji Slovákov predstavuje sociálnu štruktúru uhorskej spoločnosti a venuje sa i vzdelanosti a kultúre v Uhorskom kráľovstve a na našom území v sledovanom období.

Verner, Pavel: Historie mediální komuniace

Publikácia približuje vývoj medziľudskej komunikácie v mediálnej, ére od vynálezu kníhtlače po súčasnosť elektronických médií.