Text: + | - | Reset


4. september 2013

Náučná literatúra

Category: Nové knihy - náučná literatúra — studovna @ 11:27

Knižné novinky október  2014

Náučná literatúra pre dospelých

Aeplová, Hildegard: Být single – ale jak?
Autorka sa na základe predpokladu, že aj človek, ktorý žije sám, môže viesť plnohodnotný život, venuje otázke, do akej miery existuje naplnený život s nenaplnenými prianiami a túžbami.

Anderliková, Lore: Cesta k inkluzi
Publikácia ponúka komplexný pohľad na otázku inklúzie a jej význam pre vývoj spoločnosti. Približuje stratégie a postupy k dosiahnutiu úspešnej inklúzie.

Burák, Emil: Daňová prevencia
Autor ponúka inšpirácie a námety pre efektívne zdaňovanie a kvalifikovanú daňovú komunikáciu daňového subjektu so správcom dane.

Gallik, Ján: Spiritualita v slovenskej literatúre pre deti a mládež
Autor sa zaoberá problematikou spirituálnej motivácie slovenských prozaických textov určených detským čitateľom.

Ivanič, Peter: Kapitoly z dejín západných Slovanov v ranom stredoveku
Publikácia približuje všeobecný pohľad na výskum problematiky západných Slovanov do 12. storočia. Ponúka názory na pôvod a pravlasť Slovanov, súčasný stav poznatkov o začiatkoch slovanského osídlenia územia osídlenia územia dnešného Slovenska a niektorých okolitých štátov.

Juraj Jánošík
Publikácia na základe najaktuálnejších vedeckých poznatkov ponúka historickú rekonštrukciu Jánošíkovho života a pôsobenia, mapuje jednotlivé aspekty jánošíkovského archetypu, jeho prejavy v ľudovej tradícii, i v literatúre a umení.

Jurík, Vladimír: Zákon o inšpekcii práce
Publikácia podáva odborný výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 125/2006 Z. z. , s orientáciou na ich praktické uplatnenie, s uvedením príkladov a príslušnej judikatúry v predmetnej oblasti, s odkazmi na súvisiace vnútroštátne predpisy a legislatívu EÚ.

Kendíková,J.-Vosmik,M.: Jak zvládnout problémy dětí se školou?
Publikácia ponúka informácie týkajúce sa detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v škole. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť a skvalitniť komunikáciu medzi rodinou a školou.

Lavrincová, Magdaléna: Človek zomiera dvakrát…
Autorka konfrontuje spomienky odbojárov s historickými udalosťami a s najnovšími poznatkami. Upozorňuje aj na témy, ktoré boli dlhé roky tabu.

Liessmann, K.P.: Hodnota člověka
Publikácia ponúka pohľad na aktuálne a naliehavé problémy súčasnej európskej spoločnosti. Zaoberá sa premenou chápania kľúčových pojmov a upozorňuje tiež na vyprázdňovanie ich obsahov, ktoré sú stále viac podriaďované silným ekonomickým a politickým záujmom.

Málková,Iva – Málková, Hana: Obezity
Odborníčka na liečbu obezity ponúka tipy, ako znížiť svoju hmotnosť pri miernej nadváhe alebo ťažkej obezite. Predstavuje prehľad vhodných potravín a recepty na nízko kalorické jedlá.

Marenčin, Albert: Básnici a rebeli
Autor približuje desať francúzskych básnických osobností, ktoré považuje za zakladateľov modernej francúzskej poézie a za rebelov búrajúcich staré modely, šablóny a konvencie.

Mojtová, M.-Sedlárová,K.-Šrank,M.: Klinický sociálny pracovník
Publikácia sa zameriava na špecifické úlohy klinického sociálneho pracovníka s dôrazom na jedinečnosť človeka, zachovanie ľudskej dôstojnosti a nevyhnutnosti dodržiavania etických princípov v prostredí ľudskej bolesti a utrpenia.
Petrowski, Thorsten: Bezpečí na internetu
Publikácia približuje bezpečnostné riziká a nebezpečenstvo hroziace používateľom internetu a smartfónov a radí, ako sa im vyhnúť.

Smitková, Hana: Kapitoly z poradenskej psychológie
Publikácia ponúka text, ktorý pomáha pri lepšej orientácii v špecifikách súčasnej poradenskej psychológie. Zaoberá sa históriou poradenskej , teóriou a aplikáciou niektorých poradenských prístupov, kariérnym poradenstvom, supervíziou a jej významom, atď.

Snyder, Timothy: Krvavé územie
Autor v publikácii bez príkras približuje o interakcii a vzájomnej inšpirácii dvoch najvražednejších utópií v dejinách ľudstva a odhaľuje hĺbku hrôzy, ktorú museli zažívať ľudia, na ktorých dopadli Stalinove a Hitlerove najhoršie dôsledky zločinných režimov.

Szlezák, Thomas A.: Za co vděčí Evropa Řekům
Autor upozorňuje na skutočnosť zakorenenia našej európskej kultúry v gréckej antike. Vyjadruje názor, že historická úloha a vplyv gréckej racionality a vôle na politickú a intelektuálnu slobodu môžu viesť k lepšiemu pochopeniu dnešného stretu kultúr.

Šustrová,P. – Mlajnek, J.: Zaostřeno na komunismus
Kniha približuje významné historické udalosti ilustrujúce skutočnú povahu komunistických režimov – od Parížskej komúny a Októbrovej revolúcie cez stalinizmus, potlačovanie vzbúr a disidentu až k normalizácii, perestrojke a rusko-gruzínskej vojne.

Testy z biológie na peijímacie skúšky na vysoké školy zv. 1
Publikácia ponúka 17000 testových úloh zo všeobecnej biológie. Testové otázky vychádzajú z biologických disciplín: evolučná biológia, história biológie, biológia ako veda, cytológia, všeobecné vlastnosti živých sústav, bakteriológia, virológia, fylogenéza, fyziológia, morfológia a systém rastlín, húb a živočíchov a ekológia.

Testy z biológie na prijímacie skúšky na vysoké školy zv.2
Publikácia je pokračovaním 1. zväzku. Slúži na overenie si vlastných vedomostí. Ponúka testové otázky, ktoré vychádzajú z gymnaziálneho učiva z biológie.

Veverková, Ingrid: Ekonomika školy
Autorka približuje ekonomický a personálny manažment školy a školského zariadenia. Ponúka jednoduchý a zrozumiteľný návod na zákonnú a správnu aplikáciu právnych predpisov, ktoré sa musia uplatňovať a dodržiavať pri ekonomickom a personálnom riadení školy.