Text: + | - | Reset


4. september 2013

Náučná literatúra

Category: Nové knihy - náučná literatúra — studovna @ 11:27

Knižné novinky november  2014

Náučná literatúra pre dospelých

 

Angličtina pre jazykové školy a kurzy zv.1
Publikácia ponúka 20 lekcií s článkami, doplnkovými textami a cvičeniami vychádzajúcimi z bežného života a zohľadňujúcimi národné špecifiká.

Angličtina pre jazykové školy a kurzy zv.3
Tretí zväzok publikácie predpokladá tvorivé zapájanie nadobudnutých vedomostí z predchádzajúcich učebníc. Ponúka 20 článkov, doplnkových textov a cvičení približujúcich bežný života a špecifiká v Austrálii a Južnej Afrike.

Bankowicz, Marek: Kritikové marxismu
Kniha je pokusom o výberový a zároveň súhrnný panoramatický výklad problematiky marxizmu z pohľadu jeho kritikov.

Buhner, S. H.: Borelióza
Publikácia je zameraná na prírodnú prevenciu a bylinnú liečbu lymeskej boreliózy v prípadoch kde bola alopatická medicína neúspešná. Kniha je určená ľuďom trpiacim lymskou boreliózou, ale aj lekárom, ktorí chcú lepšie porozumieť mechanizmom procesu ochorenia a samotnej chorobe.

Čabalová, Darina: Krása kameňa v živote človeka
Autorka v publikácii zdôrazňuje význam kameňa, jeho praktickú funkciu i jeho estetické pôsobenie.

Čaplánová, A. – Martincová, M.: Inflácia, nezamestnanosť a ľudský kapitál z makroekonomíckého pohľadu
Publikácia sa venuje problematike inflácie, nezamestnanosti a ľudského kapitálu v ich vzájomných súvislostiach v podmienkach súčasného vývoja ekonomík.

Druckermanová, Pamela: Dieťa… A čo teraz?
Autorka odhaľuje tajomstvá francúzskej výchovy. Zdôrazňuje, že život rodiny sa netočí len okolo dieťaťa a žena by nemala zabúdať, že je nielen matkou, ale predovšetkým ženou, partnerkou a manželkou. Kniha je spestrená vzorovým týždenným jedálnym lístkom pre deti.

Filipec, Ondřej Úvod do problematiky zbraní hromadného ničenia
Publikácia predstavuje rozsiahly úvod do najdôležitejších aspektov jadrových, chemických a biologických zbraní. Na problematiku použitia i zákazu zbraní hromadného ničenia pozerá z hľadiska historického i právneho.

Fogaš, Anton: Východné Karpaty
Turistický sprievodca predstavuje štyridsať zaujímavých turistických trás oblasti Východné Karpaty – Vihorlatské vrchy. Venuje sa všeobecným informáciám, popisu jednotlivých trás, poskytuje aj základné pokyny pri pohybe po turistických chodníkoch.
Gilbert, Guy: Tváří v tvář utrpení
Autor sa zamýšľa nad rôznymi druhmi ľudských životných bolestí – samotou, chudobou, chorobou, handicapom, ale aj nad trápením v dospievaní, trápeniami v láske, stratou drahej bytosti, starobou, či odchodom zo života.

Grailich, Elsa: Prešporské interiéry
Autorka približuje interiéry a životný štýl známych mešťanov a starých prešporských rodín, ktoré navštívila v dvadsiatych rokoch minulého storočia. Zachytáva dojem z týchto interiérov a približuje vtedajšiu bytovú kultúru.

Hrehová, Helena: Etika, sociálne vzťahy, spoločnosť
Publikácia je príspevkom do odbornej diskusie v oblasti sociálno-etických vied. Podáva prehľad riešení v dejinách, prináša bohatstvo názorov, ich historický význam a ich etické hodnotenie.

Chromý, Jakub: Násilí na pracovišti
Publikácia sa zaoberá problémom násilia na pracovisku. Objasňuje rizikové faktory, ktoré sa môžu podielať na jeho vzniku a priebehu, vysvetľuje špecifické formy násilia na pracovisku: mobbing, bossing, staffing a chairing, ako aj možnosti a medze ich kontroly.

Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru
Publikácia poskytuje advokátom, zamestnávateľom, zamestnancom, odborovým organizáciám, ale aj študentom právnických fakúlt, vybrané judikáty z oblasti skončenia pracovného pomeru, lepší a presnejší výklad jednotlivých ustanovení Zákonníka práce, a tým aj prostriedok riešenia mnohých problémov praxe.

Kollár, Daniel: Biele Karpaty
Publikácia ponúka štyridsať zaujímavých turistických trás Bielych Karpát, ktoré sú zároveň pohraničným územím. Približuje výrezy máp s priebehom jednotlivých trás, charakteristiku náročnosti i časový rozvrh.

Kollár, Daniel: Najkrajšie cyklotrasy
Sprievodca cyklotrasami mapuje bezprostredné okolie Bratislavy z hľadiska najkrajších cyklistických výletov, ktoré možno absolvovať vo forme okruhov.

Kollár, Daniel: Slovenský kras
Publikácia približuje štyridsať peších turistických trás oblasti Slovenský kras – horný Gemer. Ponúka opis jednotlivých trás, stupeň náročnosti, radí s turistickým výstrojom a ponúka základné zásady bezpečného pobytu na horách.

Krošlák,D.-Nevolná,Z.-Olšovská,A.: Podnikateľké právo
Publikácia sprostredkúva základné poznatky ohľadom jednotlivých foriem podnikania, približuje aj reguláciu obchodných záväzkových vzťahov a poskytuje prierezový pohľad na základné inštitúty pracovného práva, najmä s prihliadnutím na práva a povinnosti, ktoré má podnikateľ ako zamestnávateľ.

Londák, M. – Michálek, S.: 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky
Publikácia na základe výpovedí historikov, sociológov, politológov, ale aj priamych účastníkov udalostí spojených so vznikom samostatnej SR mapuje zložitú cestu, ktorou krajina musela prejsť cez studenú vojnu a pád východného bloku až po vznik samostatného demokratického štátu v roku 1993.

Martinovičová, D.-Čejková, V.:Poistenie rizík malých a stredných podnikov
Praktický sprievodca otázkami poistenia poskytuje pohľad a prístup k riadeniu rizík, ktoré majú v malých a stredných podnikoch svoje špecifiká, dané mierou dôsledkov chybných rozhodnutí na budúcnosť týchto podnikov a ich zamestnancov.

Okrucký, Svetozár: Rozhovory o Tehelnom poli
Spomienková kniha novinára S. Okruckého na slávny futbalový štadión Tehelné pole, na športovcov, futbalistov, trénerov a časy najväčšej slávy štadióna.

Ortner, Nick: Preklopkate sa kzdraviu
Autor približuje revolučnú metódu na zlepšenie mentálnej, emocionálnej a telesnej úrovne života – metódu EFT, ktorá je založená na starovekej akupresúre a modernej psychológii.

Papula. Jpozef: Konkuenčné stratgégie
Publikácia ponúka stručný pohľad na prístupy, metódy a techniky, ktoré boli tradične uplatňované pri tvorbe konkurenčných stratégií a na trendy, ktoré uprednostňuje teória a prax v súčasnosti.
Petrášoová, M.S. – Prauspová, I. – Štěpánek, Z.: Mentorink
Autori približujú metódu mentoringu, ktorá je založená na princípe rozvíjania menej skúsených jedincov, napr. nových kolegov osobami skúsenými (mentormi). Popisujú rôzne typy mentoringu aj jednotlivé fázy mentorovacieho procesu.

Petrová Kafková, Marcela: Šedivějící hodnoty
Publikácia sa venuje súčasným podobám starnutia a analýze vplyvu veku na participáciu. Kniha je príspevkom k odstraňovaniu mýtov o senioroch ako objekte spoločenskej starostlivosti, záťaži pre spoločnosť. Sleduje, ako seniori participujú na rôznych sférach spoločnosti, a to jednak na úrovni postojov a hodnôt, a jednak na úrovni skutočného jednania.

Přehled speciální pedagogiky
Publikácia oboznamuje s odborom ako takým a sprevádza jednotlivými čiastkovými odbormi. Oboznamuje s koncepciou špeciálno-pedagogickej starostlivosti o osoby ohrozené sociálno patologickými javmi a so špeciálno-pedagogickou andragogikou a gerentogogikou.
Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmy
Publikácia približuje právne, bioetické, medicínske a psychosociálne aspekty starostlivosti o ženské zdravie.

Šebo, Juraj: Tehelné pole
Kniha spomienok na futbalový štadión Tehelné pole, ktorý bol mekkou nielen bratislavského, ale aj československého a neskôr slovenského futbalu.

Tollarová,B. – Hradečná,M.-Špirková,A.: Jsme lidé jedné Země
Publikácia predstavuje program, ktorého hlavným cieľom je upevňovať a posilňovať pozitívne postoje žiakov k multikultúrnej spoločnosti. Program zároveň otvára priestor pre uvedomenie si predsudkov a vyjadrenie obáv vyplývajúcich z migrácie alebo z odlišností v spoločnosti a prispieva k eliminácii pocitov a prejavov xenofóbie a rasizmu.

Trojanová, Irena: Ředitel a střední management školy
Publikácia predstavuje kompetenčný model stredného manažmentu a rozpracováva jednotlivé kompetencie. Riaditeľom ponúka cesty k využitiu potenciálu stredného manažmentu delegovaním úloh a činností. Teória je doplnená o praktické ukážky a prílohy.

Veverková, Ingrid: Zákon o rozpočtových pravidlách územej sa,osprávy
Publikácia vysvetľuje jednotlivé ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Watson, Richard: Budúcnosť
Publikácia prináša prehľad najvýznamnejších teórií o našej budúcnosti. Známy futurológ v nej odpovedá na množstvo otázok z oblasti biopalív, mobilných telefónov, kybernetických útokov, hromadného spracovania osobných údajov až po posthumánnu spoločnosť. Zamýšľa sa nad tým, ako bude vyzerať svet až do roku 2100.