Text: + | - | Reset


Cenník služieb

CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV KNIŽNICE BRATISLAVA NOVÉ MESTO
Cenník KBNM platný od 1.1.2012

registračný poplatok dospelí………………………………4,00 €

registračný poplatok detí…………………………………..2,00 €

strata alebo zničenie čitateľského preukazu……………..1,00 €

manipulačný poplatok – strata dokumentu
okrem náhrady dvojnásobku hodnoty dokumentu……….2,00 €/kn.j

poškodenie čiarového kódu………………………………..0,50 €

pokuta za prekročenie výp. doby

1. prekročenie výp. lehoty – 1 mesiac……………………..0,30 €

2. prekročenie výp. lehoty – 2 mesiace……………………0,70 €

1. písomná upomienka………………………………………1,50 €

2. písomná upomienka………………………………………3,00 €

3. písomná upomienka — pokus o zmier…………………..5,00 €

každé ďalšie prekročenie výp. lehoty vzostupne plus……..1,00 €

poplatok za používanie internetu

Dôchodcovia nad 60 rokov a deti do 15 rokov
s platným čitateľským preukazom…………………………..zdarma

Čitatelia s platným čitateľským preukazom ? hod. zdarma
za každú ďalšiu aj začatú ? hodinu…………………………0,50 €

ostatní – za každú aj začatú 1/2 hodinu……………………..0,50 €

jednorazový poplatok v študovniach a čitárňach
pre nečlenov knižnice………………………………………….0,50 €

poplatky za rezerváciu knižničných jednotiek

telefonický oznam……………………………………………..0,50 €
oznam poštou…………………………………………………..0,50 €
e-mailový oznam……………………………………………….0,50 €

poplatky za reprografické služby – kópie častí dokumentov z fondov knižnice

A4 jednostranne tlač……………………………………………0,10 €/strana
A4 obojstranne tlač……………………………………………..0,15 €/strana
tlač textového súboru z PC…………………………………………………..0,15 €/strana
tlač textového súboru z PC – farebná……………………………………….0,20 €/strana
sken do mailu……………………………………………………0,05 €/strana
sken na USB…………………………………………………….0,05 €/strana