Náučná literatúra

Knižné novinky február 2015

Baláž,P.-Baláž,M.-Turianicová,E.: Chémia materiálov
Publikácia sa zaoberá štúdiom vzťahov medzi usporiadaním stavebných jednotiek tvoriacich materiál a jeho vlastnosťami.
Kniha analyzuje vízie a úvahy o budúcnosti slovenským zemí, ako ich formulovali v priebehu prvej svetovej vojny, teda v dobe uhorskej spolupatričnosti Slovenska, jednotlivé skupiny tamojších politických mysliteľov.

Briestenský, Ladislav: Sprievodca miestnou samosprávou
Autor vysvetľuje podstatu fungovania miestnej samosprávy a približuje najdôležitejšie témy, ktoré musí zvládnuť každý poslanec a starosta miestneho zastupiteľstva . Spestrená je autentickými otázkami z miestnych samospráv s kvalifikovanými odpoveďami.

Dinka, Pavol: Mediálne pasce verzus mozog v nádrži
Kniha piatich esejí, ktoré vznikli ako príspevky na medzinárodnú vedeckú konferenciu Megatrendy a médiá, ktorú každoročne organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Dinuš,P.-Hohoš,L.-Hrubec,M.: Revoluce nebo transformace?
Publikácia približuje tému postupných aj rýchlych, zásadných aj povrchných, dramatických aj plynulých sociálnych zmien v období po roku 1989.

Dostálová,I.-Zelenmová,Š.-Branam,J.: Angličtina pre samoukov
Učebnica angličtiny oboznamuje so základmi anglickej gramatiky, slovnou zásobou a naučí správne používať jazyk. Prostredníctvom postavy Paddyho Browna približuje rôzne situácie z bežného života s humorom a ľahkosťou.

Frey, Petr: Marketingová komunikace
Publikácia sleduje nové trendy v marketingovej komunikácii a na množstve príkladov úspešných domácich aj zahraničných marketingových projektov ukazuje možnosti efektívnych kombinácií nových metód s tradičnými metódami.

Fulmeková, Denisa: Magická sila sviatkov
Kniha približuje osem najznámejších sviatkov v roku: Hromnice, jarnú rovnodennosť, letný slnovrat, začiatok zberu úrody, jesennú rovnodennosť, predvečer Sviatku všetkých svätých a zimný slnovrat. Autorka vysvetľuje ich pozadie, tradície, pranostiky a zvyky, ktoré sa k nim viažu.

Horeháj, Jozef: Trh a jeho deformácie štátom
Autor v publikácii vymedzuje rozhodujúce prvky trhového systému a podstatu jeho fungovania a poukazuje na to, ako štátne intervencie deformujú tieto prvky, a tým aj schopnosť trhu efektívne regulovať hospodárstvo.

Kasper, Walter: Evanjelium rodiny
Príhovor nemeckého kardinála Waltera Kaspera o evanjeliu rodiny, ktorý predniesol pred mimoriadnym konzistóriom kardinálov z celého sveta vo februári 2014.

Korec, Ján Chryzostom : Rok nad evanjeliom
Kniha obsahuje 365 krátkych textov, ktorých východiskom je citát z evanjelia, ktorý autor aplikuje na život dnešného človeka.

Korenková, Marcela: Základy manažmentu
Publikácia podáva základné informácie súvisiace s problematikou manažérskej práce. Zaoberá sa aj tímovou prácou, riadením času, riešením konfliktov, či organizáciou obchodných rokovaní.

Kovář, Milan: Diverzanti a agenti v akcii
Autor popisuje zaujímavé špeciálne operácie od obdobia prvej svetovej vojny až do začiatku 21. storočia.

Lesáková, Dagmar: Strategický marketing
Publikácia vysvetľuje význam marketingového plánu a stratégie, zaoberá sa zákazníckymi a konkurenčnými stratégiami a analyzuje procesy implementácie a kontroly marketingových plánov v podnikoch.

Lindenmeyer, Johannes: Závislosť od alkoholu
Publikácia ponúka osvedčené terapeutické postupy pri liečbe závislosti od alkoholu. Zaoberá sa závislosťou z klinického hľadiska, teóriami a modelmi poruchy, diagnostikou i samotnou liečbou.

Mann, Arne B.: Rómsky dejepis
Publikácia približuje históriu Rómov na Slovensku, príbeh o ich putovaní z indickej pravlasti a cestách po Európe. Ponúka mnoho zaujímavých informácií o tradičných remeslách, výrazných osobnostiach a slávnych rómskych muzikantoch.

Rogers, Carl R.: Způsob bytí
Publikácia obsahuje osobné skúsenosti a reflexie autora, základné pojmy jeho psychoterapeutickej metódy a poznatky o výchove a vzdelávaní. Odráža jeho osobný aj profesionálny vývoj od šesťdesiatych do osemdesiatych rokov.

Rozvojové vzdelávanie
Publikácia sa zaoberá otázkami spojenými s medzinárodným obchodom, ľudskými právami a životným prostredím. Ponúka aj praktické postupy a cvičenia, ako tieto témy priblížiť študentom.

Sivák,R.-Gertler,Ľ.-Kováč,U.: Riziká a modely vo financiách a bankovníctve
Publikácia sa zaoberá teóriou rizika a zároveň analyzuje meranie jednotlivých typov finančných rizík v praxi a postupy riadenia nielen v rámci podnikateľského subjektu, ale aj platnej legislatívy na Slovensku a v Európe.

Suchá, Janette: Ako nezabiť pubertiaka
Publikácia poskytuje informácie o dospievaní a odľahčenou formou pomáha rodičom pochopiť, čo sa s ich deťmi deje.

Szabó, Miloslav: Od slov k činom
Autor skúma, do akej miery prispel politický antisemitizmus odmietajúci židovskú emancipáciu k radikalizácii starších protižidovských postojov slovenských nacionalistov.

Uherík, Anton: Detektor lži neexistuje!
Autor sa v publikácii snaží dokázať, že z vedeckého hľadiska (pre nevyspytateľnosť vzťahu medzi mozgom a psychikou) vlastne detektor lži neexistuje a že jeho využívanie, ale hlavne závery nemajú vedeckú hodnotu a sú nebezpečné pre nevinného vyšetrovaného.

Vácha, Marek: Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesisi
Autor sa zamýšľa nad vzťahom vedy a viery, Darwinovej teórie a prvej kapitoly knihy Genesis, evolúcie a kresťanstva.

Veverková, Ingrid: Základná škola
Publikácia je pomôckou pri zorientovaní sa v špecifických, odborných problematikách súvisiacich s riadením, financovaním, výchovou a vzdelávaním v základných školách.

Žabenský, Marián: Prírodné a kombinované dedičstvo UNESCO v Európe a na Slovensku
Publikácia sa zaoberá problematikou prírodného a kombinovaného dedičstva, ktoré je zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO a zachytáva stav v roku 2012.