Knižničný poriadok

Zriaďovacia listina

zriaďovacia listina 1/4

 

zriaďovacia listina 2/4

 

zriaďovacia listina 3/4

 

zriaďovacia listina 4/4

 

           Knižničný a výpožičný poriadok Knižnice Bratislava – Nové Mesto

                      Článok 1

           Pôsobnosť knižničného poriadku

  

 1. Knižničný poriadok Knižnice Bratislava – Nové Mesto, ktorého súčasťou je výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy medzi knižnicou a používateľmi.

 

                   Článok 2

          Záväznosť knižničného poriadku

 

 1. Knižničný poriadok je záväzný pre všetky pracoviská knižnice. Knižnica Bratislava- Nové Mesto je verejná knižnica, ktorá poskytuje svoje služby na týchto pracoviskách:

 

        Centrálna knižnica Pionierska 12 s oddeleniami:

 • oddelenie beletrie a čitáreň pre dospelých
 • knižnično-informačné a voľnočasové centrum pre deti a mládež
 • oddelenie odbornej literatúry
 • študovňa odbornej literatúry
 • hudobný retro- kabinet

       pobočky s oddeleniami pre dospelých a pre deti a mládež

 • Stromová 18
 • Kutuzovova 15/a
 • Nobelova 30
 • Jeséniova 51

                                                                                                                         Článok 3

                                                                                                                 Knižničný fond

 

 1. Knižničný fond knižnice tvoria:
 • Primárny fond: knihy, periodiká, regionálne dokumenty, hudobniny, zvukové dokumenty, audiovizuálne dokumenty
 • Sekundárny fond: katalógy (klasické, elektronické), kartotéky, bibliografie

 

 

2.   Fondy, katalógy a zariadenie knižnice sú majetkom Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (Zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku

štátu). Knižničné fondy sú súčasťou národného kultúrneho bohatstva. Každý používateľ knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich

poškodzovať.

 

Článok 4

Služby knižnice

 1. Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov vrátane informácií o Mestskej časti Bratislava- Nové Mesto a informácií regionálneho charakteru. Ďalej budovať, ochraňovať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond a organizovať kultúrno-vzdelávacie podujatia.

2. Knižnica poskytuje tieto služby:

a, Výpožičné služby

 • absenčné výpožičné služby (požičiavanie dokumentov mimo knižnice)
 • prezenčné výpožičné služby (sprístupňovanie dokumentov v priestoroch knižnice, využívanie fondov príručných knižníc v študovniach, čitárňach a čitárenských kútikoch)
 • predlžovanie výpožičnej doby
 • rezervovanie dokumentov

b,  Bibliograficko-informačné a konzultačné služby

 • spracovávanie a vydávanie bibliografií a informačných publikácií s regionálnym zameraním
 • poskytovanie jednorazových bibliografických informácií a konzultácií k špeciálnym problémom

c,   Špeciálne služby

 • prezenčné sprístupňovanie zvukových a audiovizuálnych dokumentov
 • sprístupňovanie internetových služieb
 • reprografické služby z prinesených dokumentov
 • viazanie dokumentov

3. Knižnica poskytuje služby na základe osobných, telefonických alebo mailových požiadaviek čitateľov a používateľov. Podmienky poskytovania

výpožičných služieb upravuje Výpožičný poriadok.

4. Poplatky v knižnici sa týkajú týchto druhov služieb:

 • registračné poplatky diferencované pre deti a mládež, seniorov a dospelých používateľov
 • špeciálne služby v študovni odbornej literatúry
 • jednorazové poplatky v čitárni pre nečlenov knižnice
 • jednorazové poplatky v študovni odbornej literatúry pre nečlenov knižnice
 • jednorazové poplatky vo voľnočasovom centre pre nečlenov knižnice
 • poplatky za predaj vyradených knižničných jednotiek
 • poplatky za reprografické služby

5.  Ostatné služby poskytuje knižnica bezplatne. Poplatky za vymenované služby týkajúce sa prevádzky knižničných služieb sú stanovené v zmysle

Cenníka služieb Knižnice Bratislava -Nové Mesto interným predpisom riaditeľa Knižnice Bratislava – Nové Mesto a sú súčasťou tohto Knižničného

poriadku.

                                                        

 

                                                                                                                          Článok 5

                                                                                                              Prístupnosť knižnice

 

 1. Knižnica môže poskytovať svoje služby individuálnym používateľom diferencovane – na základe kategorizácie čitateľov a používateľov podľa veku, vzdelania a profesijného zamerania. Z hľadiska potrieb jednotlivých kategórií používateľov môže knižnica prednostne sprostredkovať žiadané dokumenty, zvýšiť alebo znížiť počet vypožičaných dokumentov, predĺžiť alebo skrátiť výpožičnú dobu, poskytnúť špecializované bibliograficko-informačné služby.
 2. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu čitateľov a používateľov k dokumentom a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a  rasovú príslušnosť.
 3. Používateľom a čitateľom sa môže stať každý občan SR alebo cudzí štátny príslušník, ktorý má povolený pobyt na území SR, čo doloží platným identifikačným dokladom (OP, IK ).
 4. Čitateľ a používateľ knižnice má na základe preukazu prístup do všetkých priestorov knižnice určených pre verejnosť. V Centrálnej knižnici na Pionierskej 12 môže používateľ s platným preukazom využívať služby všetkých oddelení prislúchajúcich jeho vekovej kategórii.
 5. Knižnica poskytuje informácie o svojej činnosti, aktuálnych podujatiach a službách na vlastnej webovej stránke www.kbnm.sk, ktorá umožňuje prístup aj do on-line katalógu knižnice.

 

  Článok 6

Podmienky registrácie čitateľa a používateľa a ochrana osobných údajov

 

1. Čitateľom a používateľom knižnice sa môže stať:

 • Každý občan SR
 • Príslušník iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytuv SR

2. Používateľom služieb knižnice môže byt’ každý občan SR alebo príslušník iného štátu, ktorý nie je registrovaným čitateľom knižnice, ktorý

písomne, telefonicky, alebo elektronickou poštou požiada knižnicu o niektorú zo služieb nevyžadujúcich predloženie registračného preukazu

(napr. reprografické služby, poskytovanie faktografických a bibliografických informácií a pod.).,

3. Služby pre neregistrovaných používateľov knižnice sú spoplatnené podľa platného cenníka knižnice.Používateľom knižnice sa môže stať taktiež

každý občan SR alebo príslušník iného štátu s platnou registráciou člena knižnice, ktorý využíva niektorú zo služieb knižnice.

4. Občan sa stane čitateľom a používateľom knižnice vydaním registračného preukazu.

5. Podpísaním prihlášky ( u detí podpísaním prihlášky jedným z rodičov resp. zákonným zástupcom)   vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných

údajov a zároveň sa zaväzuje, že bude plniť ustanovenia tohto Knižničného a výpožičného poriadku, ktorý dostane pri registrácii.

 

Článok 7

Registračný preukaz

 

 1. Registračný preukaz je doklad, ktorý oprávňuje čitateľa a používateľa využívať všetky služby knižnice. Vydáva sa pri registrácii a jeho platnosť treba každoročne obnovovať. Preukaz je neprenosný, platí na všetkých pracoviskách Knižnice BNM v rámci mestskej časti, pre toho používateľa, ktorému bol vystavený. Na svoje meno nemôže používateľ požičiavať knihy pre iné osoby.

2. Pracovník knižnice má právo žiadať predloženie preukazu pri každom vstupe používateľa do priestorov knižnice, resp. pri poskytnutí akejkoľvek

služby.

3. V Centrálnej knižnici na Pionierskej 12 môže používateľ s platným preukazom využívať všetky oddelenia prislúchajúce jeho vekovej kategórii.

Pokiaľ používateľ nepredloží registračný preukaz, nemá nárok na absenčné výpožičky ani na iné služby, vyžadujúce registráciu.

4. Registračný preukaz sa vystavuje :

 • Občanom SR po predložení platného občianskeho preukazu, ktorý nemožno nahradiť žiadnym iným dokladom.
 • U detí do 15 rokov sa registračný preukaz vystavuje po podpísaní Prihlášky používateľa rodičom alebo zákonným zástupcom a overením údajov v Občianskom preukaze jedného z rodičov resp. zákonného zástupcu.
 • Občanom iného štátu po predložení povolenia k pobytu v SR alebo cestovného pasu.

5.  Pri registrácii vyplní používateľ základné identifikačné a ďalšie požadované údaje na prihlášku používateľa. Základné identifikačné údaje

používateľa (u detí do 15 rokov  základné identifikačné údaje rodiča alebo zákonného zástupcu), overuje pracovník knižnice vykonávajúci

registráciu podľa platných osobných dokladov vydaných orgánmi štátnej správy alebo samosprávy k preukázaniu osobnej totožnosti, ktorými je

možné overiť všetky základné identifikačné údaje (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, druh a číslo osobného dokladu,

štát, ktorý tento doklad vydal, pokiaľ ním nie je SR.)

Ďalšie údaje sú:

 •  kontaktná adresa pre zasielanie správ, v prípade že je odlišná od adresy trvalého bydliska
 • e-mail, telefón – slúžiace k urýchleniu komunikácie s používateľom

6.  V súlade so Zákonom 122/2013 Z. z. , O ochrane osobných údajov, pracovník knižnice zabezpečí, že osobné údaje požívateľa budú použité len na

vedenie knihovníckej agendy, tak aby bolo umožnené poskytovanie knižničných a informačných služieb a bola zabezpečená ochrana knižničného

fondu. Osobné údaje budú použité len na tieto účely a po dobu trvania používateľského vzťahu. Osobné údaje budú chránené pred zneužitím

a nebudú poskytnuté tretím osobám. Po ukončení používateľského vzťahu budú osobné údaje vymazané.

7.   Podpisom prihlášky používateľ potvrdzuje správnosť údajov, zaväzuje sa oznámiť ich zmeny a dodržiavať platný Knižničný a výpožičný poriadok,

vrátane všetkých záväzkov z toho vyplývajúcich. Podpis používateľa taktiež potvrdzuje skutočnosť, že bol oboznámený s Poučením o ochrane

osobných údajov. Bez riadneho vyplnenia prihlášky nemôže byť používateľ zaregistrovaný.

8.  Deťom do 15 rokov podpisuje prihlášku a vyjadrenie ku spracovaniu osobných údajov rodič alebo zákonný zástupca. Rovnako preberá za

neplnoletého používateľa všetku zodpovednosť za dodržiavanie Knižničného a výpožičného poriadku zo strany dieťaťa, vrátane všetkých záväzkov

z toho vyplývajúcich.

9.  Za vystavenie preukazu a obnovenie registrácie sa platí registračný poplatok, ktorého výšku určuje Cenník služieb a poplatkov v prílohe

Knižničného a výpožičného poriadku.

10. Ročná registrácia má platnosť 12 mesiacov, počas ktorých oprávňuje používateľa k využívaniu všetkých služieb knižnice. Po uplynutí platnosti

registrácie je používateľ, v prípade ďalšieho záujmu o služby knižnice, povinný obnoviť platnosť, vrátane zaplatenia registračného poplatku. Pri

obnovení registrácie predkladá k overeniu údajov uvádzaných na prihláške doklad totožnosti, doklady potrebné k uplatneniu nároku na zľavu,

v prípade právnických subjektov tiež aktuálny doklad potvrdzujúci existenciu subjektu.

11.  Používateľ je povinný neodkladne hlásiť knižnici zmenu ktoréhokoľvek údaju uvedeného na prihláške. Ak je knižnica nútená tieto údaje zisťovať

sama, používateľ hradí všetky náklady s tým spojené.

12. V prípade, že návštevník nebude súhlasiť s poskytnutím osobných údajov, nebude môcť byť zaregistrovaný a nebude môcť využívať tie služby

knižnice, ktoré sú poskytované adresne (absenčné výpožičky, rezervácie dokumentov…) a ďalšie, pri ktorých je registrácia vyžadovaná.

13. Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká :

 • odhlásením používateľa
 • neobnovením registračného poplatku
 • hrubým porušením Knižničného a výpožičného poriadku a neposkytnutím predpísanej náhrady za spôsobenú škodu v určenom termíne.

14. Po zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú

15. Používateľ, ktorému bolo odobraté právo využívať služby knižnice pre hrubé porušenie Knižničného a výpožičného poriadku alebo nevyrovnanie

záväzkov voči knižnici v stanovenom termíne, sa nemôže stať znovu jej používateľom.

16. Používateľ je povinný nahlásiť knižnici stratu alebo odcudzenie svojho registračného  preukazu. Nesie plnú zodpovednosť za všetky úkony s jeho

registračným preukazom počas obdobia, pokým stratu alebo odcudzenie nenahlásil.

17. Nový preukaz sa vystavuje po predložení dokladov uvedených v Čl. 7, bod 3. Za vydanie nového registračného preukazu zaplatí používateľ

stanovený poplatok uvedený v Cenníku služieb a poplatkov, ktorý tvorí prílohu Knižničného a výpožičného poriadku.

 

     Článok 8

                             Práva a povinnosti čitateľa a používateľa knižnice

 

 1. Knižničný fond a všetko zariadenie knižnice je majetkom mestskej časti Bratislava -Nové Mesto. Každý návštevník knižnice je povinný chrániť zariadenie knižnice a knižničný fond a predchádzať škodám. Náhradu prípadných škôd je návštevník povinný uhradiť podľa príslušných ustanovení občianskeho zákonníka (prípadne obchodného zákonníka), súvisiacich predpisov a Knižničného poriadku KBNM.
 2. Návštevníci sú povinní dodržiavať Knižničný a výpožičný poriadok, všeobecné právne normy, rešpektovať smernice knižnice a pokyny pracovníkov knižnice. Používatelia sú povinní predložiť na vyžiadanie pracovníka knižnice registračný preukaz a podrobiť sa kontrolným opatreniam potrebným na udržanie poriadku a ochrany majetku knižnice.
 3. Čitateľ a používateľ je povinný odložiť       na vyhradených miestach batožinu a odevy. Cenné veci, predmety a doklady neponecháva v odložených odevoch a batožine. Knižnica v prípade nedodržania týchto pokynov nezodpovedá za ich stratu.
 4. Vo všetkých priestoroch knižnice je povinnosť zachovávať ticho, poriadok a čistotu. Čitateľ a používateľ knižnice je povinný predchádzať vzniku škôd na vybavení a zariadení knižnice. Vzniknutú škodu je povinný uhradiť podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Za škody spôsobené dieťaťom do 15 rokov preberá zodpovednosť zákonný zástupca.
 5. Vstup do knižnice nie je povolený používateľovi a návštevníkovi knižnice pod vplyvom alkoholu a omamných látok. Služby knižnice sú dočasne obmedzené čitateľovi a používateľovi, ktorý trpí infekčnou chorobou a tiež tomu, ktorý pre mimoriadne znečistený odev môže byť ostatným čitateľom a používateľom na obtiaž. V prípade výskytu infekčnej choroby a kontaktu infikovanej osoby s vypožičanými dokumentmi, je potrebné  knižnici tuto skutočnosť ohlásiť a zabezpečiť ich  dezinfekciu.
 6. V priestoroch knižníc je zakázané fajčiť, konzumovať alkohol alebo iné omamné prostriedky.
 7. Do priestorov študovní a čitární je zakázané vodiť psov( s výnimkou vodiacich), vstupovať s bicyklom a in-line korčuľami.
 8. V priestoroch študovní, čitární a požičovní sa zakazuje konzumovať potraviny a nápoje.
 9. Do priestorov požičovní, študovní a čitární nie je dovolené vnášať nič, čo by mohlo poškodiť knižničný fond.
 10. V požičovniach, študovniach a čitárňach platí zákaz používania mobilných telefónov. Používanie vlastných počítačov je dovolené po súhlase službukonajúceho pracovníka.
 11. Používateľ je povinný prezrieť si pri požičiavaní dokument a pokiaľ zistí poškodenie, ohlásiť ihneď túto skutočnosť pracovníkovi knižnice. Inak nesie zodpovednosť za každé poškodenie, ktoré bude zistené pri vrátení a bude povinný nahradiť knižnici náklady na opravu alebo náhradu znehodnoteného dokumentu.
 12. Používateľ je povinný chrániť vypožičané dokumenty pred poškodením, neznehodnocovať ich podčiarkovaním, vpisovaním poznámok, vyrezávaním stránok, nepoškodzovať čiarové kódy a pod. chrániť ich pred stratou a krádežou, nepožičiavať ich ďalším osobám a vrátiť ich v stanovenej lehote.
 13. Používateľ je povinný rešpektovať všetky autorské práva a všetky práva výrobcov stanovené platnými právnymi predpismi.
 14. Používateľ je povinný rešpektovať práva a majetok ostatných návštevníkov, neobmedzovať a neobťažovať ich svojim správaním alebo svojimi prejavmi.
 15. Ak používateľ tieto ustanovenia nedodržiava, môže byť       zbavený práva využívať služby
 16. knižnice. Tým nie je zbavený povinnosti nahradiť zapríčinenú škodu. Právo používať služby knižnice môže byť odobrané aj z hygienických dôvodov.
 17. Čitateľ a používateľ má právo podávať ústne aj písomné pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti v súlade so zákonom č. 9/ 2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

  Výpožičný poriadok

 

Článok 9

Zásady vypožičiavania

 

 1. Knižnica poskytuje výpožičky knižničných dokumentov v súlade so svojím poslaním a charakterom verejnej knižnice, prevádzkovými možnosťami, metodikou výpožičných služieb a požiadavkami na ochranu knižničného fondu.
 1. Všetky úkony požičiavania knižničných jednotiek z knižnice sa riadia ustanoveniami 659 Občianskeho zákonníka (zmluva o výpožičke). Výpožička je záväzkový zmluvný vzťah.
 1. Prezenčné výpožičky z voľného výberu môže uskutočňovať každý používateľ knižnice, ktorý dodržiava Knižničný poriadok, nie je povinný mať registračný preukaz, jednorazový vstup do študovní a čitární je spoplatnený platným cenníkom KBNM.
 1. Absenčné výpožičky poskytuje knižnica len riadne registrovanému používateľovi po predložení platného registračného preukazu a zaevidovaní výpožičky do výpožičného systému.
 1. Knižnica požičiava používateľom žiadané knižničné jednotky v určenom výpožičnom čase spravidla na počkanie. Čitateľ si môže pri jednej návšteve absenčne požičať maximálne 6 dokumentov, pričom počet absenčných výpožičiek na karte čitateľa nesmie presiahnuť 12 knižničných jednotiek.
 1. O požičaní jednotlivých knižničných dokumentov rozhoduje knižnica v súlade s ustanoveniami o poslaní knižnice a s požiadavkou potrebnej ochrany knižničných fondov. Knižnica môže obmedziť požičiavanie niektorých druhov a častí knižničných fondov:
 • potreby fondov na každodennú prevádzku knižnice (dokumenty zaradené do príručných knižníc jednotlivých pracovísk čitární)
 • časti fondov určených len pre prezenčné štúdium v študovniach
 • z dôvodov ochrany regionálneho knižničného fondu
 • knihovník môže čitateľovi odmietnuť absenčné výpožičky (výpožičky domov)ak čitateľ odmietne poskytnúť identifikačné údaje v rozsahu ako to potrebuje knižnica.
 • knihovník môže ponúknuť možnosť prezenčných výpožičiek alebo fotokópií častí dokumentu v súlade s autorským zákonom
 • ak je dokument už rezervovaný inému čitateľovi
 1. Používateľovi postihnutému nákazlivou chorobou, alebo používateľovi, v ktorého byte sa nákazlivá choroba vyskytuje, sa knižničné jednotky nepožičiavajú z hygienických dôvodov. Používateľ je povinný infekčnú chorobu v knižnici ohlásiť a zabezpečiť dezinfekciu vypožičaných kníh, čo preukáže potvrdením hygienicko-epidemiologickej stanice.

 

 Článok 10

  Výpožičná lehota

 

 1. Výpožičná lehota jednotlivých typov knižničných jednotiek je určená takto:

 

      a ) absenčné výpožičky (výpožičky domov)

 • knihy                                                                      1 mesiac
 • skriptá a učebnice 1 mesiac
 • časopisy                                                                    1 mesiac

b) prezenčné výpožičky

 • knihy, noviny, časopisy
 • AV médiá všetky druhy     } výpožičky v priestoroch knižnice
 • vzdelávacie programy

 

 1. Knižnica môže v prípade potreby požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej doby.
 1. Výpožičnú dobu možno predĺžiť dvakrát. O predĺženie musí čitateľ požiadať pred uplynutím výpožičnej doby. Knižnica akceptuje predĺženie výpožičnej doby aj telefonicky . Predĺženie výpožičnej doby sa považuje za novú výpožičku.

4.  Predĺženie výpožičnej doby nie je možné ak:

a) používateľ má priestupky (načas nevrátené výpožičky, nezaplatené upomienky)

b) na dokument je rezervácia

5 . Vypožičaný dokument si môže používateľ rezervovať. Ak ten istý dokument žiada viac používateľov, ich poradie sa stanovuje podľa dátumu

rezervácie. Knižnica informuje používateľa o možnosti prevzatia rezervovaného dokumentu. Po oznámení rezervácie dokumentu je používateľ

povinný do 7 dní realizovať výpožičku. Po uplynutí tejto lehoty rezervácia zaniká a dokument bude poskytnutý ďalšiemu záujemcovi v poradí

alebo vrátený do voľného výberu. Používateľ môže rezerváciu zrušiť.

 

 

Článok 11

Evidencia výpožičiek

 

 1. Knižnica vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená preukázateľnosť ich vypožičania konkrétnemu čitateľovi  a zabezpečená ochrana knižničného fondu.
 1. Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva :

– elektronicky v databáze automatizovaného výpožičného systému

 1. Prevzatie výpožičky potvrdzuje používateľ svojim podpisom
 2. Knižnica potvrdzuje používateľovi vrátenie vypožičaného dokumentu

 

Článok 12

Ručenie používateľa za vypožičaný dokument

 

 1. Povinnosťou každého používateľa je chrániť fondy knižnice pred poškodením. V prípade vzniku škody sa na jej vymáhanie používajú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka o škodách.
 1. Za poškodenie sa považuje aj vystrihovanie časti kníh, novín a časopisov, písanie rozličných poznámok, podčiarkovanie v knihe, výmena alebo znehodnotenie príloh..
 1. Používateľ preberá za vypožičanú knižničnú jednotku majetkovo-právnu zodpovednosť.
 2. Používateľ nesmie vypožičaný dokument požičiavať iným osobám.
 3. Používateľ je povinný:

a) Pri vypožičaní dokument prezrieť a všetky nedostatky ihneď ohlásiť knižnici

b) Vrátiť vypožičaný dokument v takom stave ako ho prevzal.

 

 

 

Článok 13

Vymáhanie nevrátených výpožičiek

 

 1. Ak používateľ nevráti vypožičané knižničné jednotky v stanovenom termíne, knižnica je oprávnená požadovať sankčné poplatky podľa Cenníka.
 1. Po bezvýslednom upomínaní bude knižnica vypožičaný dokument vymáhať v súlade s právnym poriadkom SR.

 

 

Článok 14

Straty a náhrady

 

 1. Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu.
 1. V súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o škodách, môže knižnica  požadovať aby používateľ nahradil škodu tým, že :
 • zaplatí knižnici cenu kópie dokumentu vyhotovenej knižnicou, vrátane nákladov na väzbu
 • dodá výtlačok toho istého titulu v rovnakom, alebo inom vydaní
 • poskytne finančnú náhradu, ktorej výška bude stanovená na základe reálnej dostupnosti strateného dokumentu, pričom knižnica bude vychádzať z ceny knižničnej jednotky pri jej nákupe, pričom strata časti viaczväzkového diela sa chápe ako strata celého diela, rovnako ako strata alebo poškodenie prílohy.
 1. Používateľ je povinný hradiť všetky náklady, ktoré knižnici v súvislosti so stratou vznikli vo forme manipulačného poplatku (viď cenník).
 1. O spôsobe náhrady nevráteného alebo poškodeného dokumentu rozhoduje knižnica.

5.  Ak používateľ v stanovenej lehote nenahradí spôsobenú škodu, knižnica si uplatňuje svoje nároky voči nemu v súlade s právnym poriadkom SR.

 

 

Článok 15

Práva a povinnosti používateľov

v študovniach a čitárňach

 

 1. Knižnica poskytuje možnosť prezenčného štúdia dokumentov a čítania časopisov v študovni, čitárni a čitárenských kútikoch pobočiek.
 1. V študovni sa sprístupňuje fond iba prezenčne. Služby študovne poskytuje knižnica bezplatne všetkým svojim členom aj používateľom registrovaným na pobočkách. Nečlenom po predložení OP príp. ID karty a zaplatení jednorazového poplatku. Identifikačný doklad si pracovník ponechá do odchodu používateľa zo študovne.

3. Návštevníci študovní sú povinní:

 • odložiť si kabáty a tašky na vyhradenom mieste
 • zachovávať ticho, brať ohľad na ostatných používateľov študovne a čitárne, riadiť sa pokynmi pracovníkov študovní
 1. Do priestorov študovní a čitární sa nesmú prinášať potraviny a tekutiny.
 1. Návštevník je povinný pri odchode zo študovne a čitárne predložiť študované dokumenty na kontrolu pracovníkovi knižnice.

 

                                                                                                                      Článok 16

                                                                                                                       Výnimky

 

 1. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku v odôvodnených prípadoch povoľuje riaditeľ knižnice alebo ním poverený pracovník.
 2. 2. Cenník služieb a poplatkov sa aktualizuje podľa rozhodnutia knižnice.

 

 

                                                                                                                     Článok 17

 

 1. Ruší sa Knižničný a výpožičný poriadok s Cenníkom služieb KBNM zo dňa 1. 1. 2012 výňatky a doplnky.
 1. Tento Knižničný a výpožičný poriadok s Cenníkom služieb platí pre všetky pracoviská Knižnice Bratislava – Nové Mesto.
 1. Nové poplatky sa upravujú v zmysle Cenníka služieb Knižnice Bratislava -Nové Mesto platného od 1. 1. 2015, ktorý tvorí prílohu tohto Knižničného a výpožičného poriadku.

Knižničný a výpožičný poriadok platí od 1. novembra 2015

 

 

 

                                                                                               Internetový poriadok KBNM

 

 

 1. Internetový poriadok upravuje poskytovanie internetových služieb registrovaným i neregistrovaným používateľom KBNM (v CK Pionierska 12,  na pobočke Stromová 18
 1. Internet pre čitateľov je určený predovšetkým na odborné a študijné účely.
 2. Internetové služby sa poskytujú za poplatok, viď. Cenník KBNM, ktorý je súčasťou  KNIŽNIČNÉHO A VÝPOŽIČNÉHO PORIADKU KBNM a je  k dispozícii na všetkých pracoviskách knižnice.
 1. U záujemcov o internetové služby sa predpokladajú základné znalosti práce s počítačom a internetom.
 1. Používateľ je pri využívaní internetu povinný:

a) odložiť si kabát a tašky v priestoroch tomu určených

b) dodržiavať vnútorné predpisy knižnice a pokyny pracovníkov knižnice

c) po ukončení práce odhlásiť sa z internetových stránok, avšak počítač nevypínať

d) uhradiť poplatky za internetové služby

6. Získané informácie a údaje slúžia výhradne k osobnej potrebe čitateľa a nie je dovolené využívať ich na komerčné účely, ani ich ďalej rozširovať

(autorský zákon č. 84/2007  Z.z.)

 

 1. V priestoroch KBNM je zakázané zneužívanie internetu na získavanie a prípadné ďalšie šírenie informácií obsahujúcich hanlivé, xenofóbne, rasistické a pornografické údaje.
 1. Používateľom internetových služieb v KBNM sa zakazuje akákoľvek manipulácia a zmeny inštalácií nastavených parametrov technických zariadení sprostredkujúcich tieto služby v KBNM.
 1. Používateľ je plne zodpovedný za škody spôsobené neodbornou manipuláciou s výpočtovou technikou a je povinný vzniknutú škodu na technickom zariadení uhradiť.
 1. V prípade nedodržania Internetového poriadku a jeho pravidiel bude používateľovi odobratá možnosť využívania internetových služieb v priestoroch Knižnice Bratislava – Nové Mesto.

 

Internetový poriadok platí od 1. novembra 2015

 

 

Detské voľnočasové centrum KBNM

 

 1. Voľnočasové centrum KBNM poskytuje priestor na knižnično-informačné a voľnočasové aktivity detí a mládeže vo veku od 0-18 rokov.
 1. Podmienkou vstupu do voľnočasového centra je  platný registračný preukaz, a to nasledovne:

– dieťa do 2 rokov v sprievode zákonného zástupcu s platným registračným  preukazom

– dieťa od 2 rokov s vlastným registračným preukazom v sprievode zákonného zástupcu s platným registračným preukazom.

 1. V prípade záujmu o využívanie voľnočasového centra bez registračného preukazu, je používateľ povinný za každú ( aj doprovodnú ) osobu a vstup zaplatiť jednorazový poplatok podľa platného cenníka KBNM.
 1. Materiál a pomôcky na aktivity detí ponúkané KBNM vo voľnočasovom centre sú ďalej pre používateľov so zaplateným vstupom bez poplatkov.
 1. Knižnica nezodpovedá za pedagogický a bezpečnostný dozor maloletých používateľov.
 1. Používatelia voľnočasového centra sú povinní používať hygienické pomôcky zabraňujúce znečisteniu a šíreniu infekcií podľa pokynov pracovníkov centra.
 1. Na všetky aktivity používateľov voľnočasového centra sa vzťahuje Knižničný a výpožičný poriadok čl. 15.
 1. Za škody vzniknuté na majetku a zariadení spôsobené maloletým používateľom, zodpovedá v plnom rozsahu zákonný zástupca.
 1. Maloletým používateľom voľnočasového centra je povolené konzumovať nápoje a potraviny, prinesené v uzatvorených nádobách, na miestach k tomu určených, podľa pokynov pracovníkov voľnočasového centra.
 1. V prípade nedodržania týchto ustanovení a pravidiel bude používateľovi  odobratá možnosť využívania služieb voľnočasového centra v Knižnici

Bratislava- Nové Mesto.

 

Poriadok platí od 1. novembra 2015